Tấm dẫn điện cho máy cắt dây EDM Makino

Posted on Posted in Makino, Sản phẩm
Tấm dẫn điện
Ảnh sp Code No. Orignal P/No. Kích thước Vị trí Ứng dụng
MA001 1EC80A715 9.4×9.4×3.2T Common EE-3. EC-3025. 3040. 7050 series (Ⅲ-head type )
MA002 Z248W0/100100 4x10x19 Common EA-3040. EC-3025. 3040. 7050 series EE-3. ECQ-53 series Ⅳ-head type
MA003 6x9x24 Common TW. FW series
MA004 Z248W0/200100 4x10x19 Common U-32. 53. 32K. 53K series
MA005 Z248W0/200200 4×8.2×19 Common U-32K. 53K. EU-64 series (without radial : Ref- MA006)
MA006 Z248W0/200300 4×8.2×19 Common SP43.64. U-32i. 53i series (With edge radial-3) / Ref. MA005 Set : MA006 & MA007
MA007 Z248W0/200400 8.2x16x22 Common SP43.64. U-32i. 53i series (Center hole-Φ4.3, L/R hole-Φ3.3) Set : MA006 & MA007