Tấm dẫn hướng dây cho máy cắt dây EDM Mitsubishi

Posted on Posted in Mitsubishi
Tấm dẫn hướng dây
Ảnh SP Code No. Orignal P/No. Kích thước Vị trí Ứng dụng
M146 X056C507G51 Φ0.4 Upper DWC-QA. FX-K series AF3 type / Guide U
M147 X053C884G52 Φ0.4 Lower DWC-QA. FX. CX. FK series AF3 type / Guide D
M148 X056C274G51 Φ0.4 Upper DWC-FX series AF3 type / Guide U
M149 X056C846G51 Φ0.4 Upper DWC-FA. RA series AT type / Guide U ReplacedbyX056C846G51
M150 X053C884G55 Φ0.8 Lower DWC-FA. RA series AT type / Guide D
M151 X053C902G51 DWC-HA. CX. SA. SX series AT type / Guide U
M152 DWC-HA. CX. SA. SX series AT type / Guide U