Tấm cách điện cho máy cắt dây EDM Mitsubishi

Posted on Posted in Mitsubishi
Tấm cách điện
Ảnh SP Code No. Orignal P/No. Kích thước Vị trí Ứng dụng
M301 X053C162H01 68x100x33T Upper DWC-F1. G. H. H’. H1. HA. C series Manual type
M302 X054D185G51 120x105x11T Lower DWC-F1. G. H. H’ series Manual type
M303 X053C228G52 120x105x11T Lower DWC-F1. G. H. H’ series AF.SK1 type
M303-1 X183C065G52 120x104x10T Lower DWC-F. G. H series SK1.2 type
M303-2 X175C508H01 120x104x11T Lower DWC-H series SK3 type
M303-3 120x104x11T Lower DWC-H series SK3 type
M304 X052B166G51 160x115x25T Lower DWC-SA. SB. SZ. CZ-20 series AF1.2 type
M305 X053C443H01 113x80x30T Lower DWC-110.200H1. 200HA. 90H series Manual. AF type
M306 X053C314H01 76x70x30T Lower DWC-90H. H1. HA. C. A. CR series Manual. AF type
M307 X056C110G51 Φ114x15T Lower DWC-CX. SX. SA. SB. SZ. FX series AF2.3 type
M308 X056C273G51 Φ114x20T Lower DWC-FX10. PX. QA. RA-90 series Manual. AF type
M309 X056C356G51 Φ125x20T Lower DWC-FX20. 30. 20K. 30K series Manual. AFtype
M310 X056C968G51 115x100x20T Lower DWC-FA. FX20. 30. 20K. 30K series Manual. AF type
M311 115x110x20T Lower DWC-FX20. 30. 20K. 30K series Manual. AF type
M312 Lower Isolator plate