Đầu dẫn hướng dây cho máy cắt dây EDM Japax

Posted on Posted in Japax
Đầu dẫn dây
Ảnh SP Code No. Orignal P/No. Kích thước Vị trí Ứng dụng
J101 SSZ1102
SSZ1103
SSZ1106
SSZ1107
SSZ1108
Φ0.105
Φ0.155
Φ0.205
Φ0.255
Φ0.305
Upper LS. LSX. LUX. LV. LXE. LXR. LDM. ELVY
Manual / AF type
L=19mm
J102 SSZ2102
SSZ2113
SSZ2106
SSZ2107
SSZ2108
Φ0.105
Φ0.155
Φ0.205
Φ0.255
Φ0.305
Lower LS. LSX. LUX. LV. LXE. LXR. LDM. ELVY
Manual / AF type
L=14mm
J103 SSZ1002
SSZ1013
SSZ1006
SSZ1007
SSZ1008
Φ0.105
Φ0.155
Φ0.205
Φ0.255
Φ0.305
Upper LS-A. LU3B series
Manual type
J104A SSZ3002
SSZ3013
SSZ3006
SSZ3007
SSZ3008
Φ0.105
Φ0.155
Φ0.205
Φ0.255
Φ0.305
Lower LS-A series
Manual-float type
L=44mm
J104B SSZ2002
SSZ2013
SSZ2006
SSZ2007
SSZ2008
Φ0.105
Φ0.155
Φ0.205
Φ0.255
Φ0.305
Lower LS-A. LU3B series
Manual type
L=28mm
J108 SSZ0010 Φ0.105
Φ0.155
Φ0.205
Φ0.255
Φ0.305
Common Amada / Japax
Φ12x6H