Tấm dẫn điện cho máy cắt dây EDM Japax

Posted on Posted in Japax
Tấm dẫn điện
Ảnh SP Code No. Orignal P/No. Kích thước Vị trí Ứng dụng
J001 MGK0001 Φ10xΦ4x7H Common LS-A. L300.500. LXR series AF3 type / ID=4.0mm
J002 MGS1122 10.5×10.5x7H Common EX-P20. LU-3B. LUX-3. LV-3. LXE. LXR ID=4.4mm
J003 AF4G0003 20x20x7H Common LDM – AF4 type LXR-S. EXP. LUX. LXR. LV. LXE – AF4 type Ref. A4G003 / ID=4.2mm
J004 MGK0101 Φ12xΦ6x6H Upper LDM. LXE. LV. LXR series Sub guide
J004S MGK0101 Φ12xΦ6x6H Upper LDM. LXE. LV. LXR series Sapphire sub guide