Nắp chụp nước cho máy cắt dây EDM Japax

Posted on Posted in Japax
Nắp chụp nước
Ảnh SP Code No. Orignal P/No. Kích thước Vị trí Ứng dụng
J201 MGS113101 Φ31xΦ6x29H Lower LS-S. LU. LD series
J202 MGS1121 Φ31xΦ6x23H Lower LS-S. LU. LD series
J203 111G054 Φ34xΦ6x16H Lower LS-S. LU. LD series
J205 MGK5003 Φ4 Φ5 Φ7.5 Lower LUX-3. LV-3. LXE. LXR series Manual / AF type / Φ31x39H
J206 MGK5013 Φ3 Φ4 Φ6 Φ9 Upper LUX-3. LV-3. LXE. LXR series Manual / AF type / Φ34x13H
J207 MGX5006 Φ6 Upper LXE. LS. LD. LU. LV series Manual type
J208 Φ4 Lower LS-A. LS. LD. LU. LV series Long type / Φ34x33H
J209 Φ8 Lower LS. LD. LU. LV series / Φ31x39H
J210 Φ31xΦ8×51 Upper LS-A, LS, LD, LU, LV series Long type / Φ31x51H
J211 A4G0001 Φ4 Lower KDM series AF-4 type / Φ31x29H
J212 A4G0002 Φ6 Lower KDM series AF-4 type / Φ30x20H
J213 LDM2346 LDM2306 Φ4 Φ6 Common LDM. LUX. LXR series Φ22x15H
J214 Φ42xΦ13 Lower LDM series Ajustment nut for water nozzle Intertechno
J215 LDM2010 40x38x12.5 Lower LDM series Intertechno
J215-1