Cảm biến áp suất chân không – Hai đầu ra chuyển mạch

Posted on Posted in Cảm biến áp suất chân không, Cảm biến, thiết bị điện tự động IFM
Product Measuring range Process connection Output signal Electrical design Medium temperature
PP7552 0…100 bar
0…1450 psi
0…10 MPa
G 1/4 external thread switching signal; IO-Link; (configurable) PNP -25…90 °C
PP7551 0…250 bar
0…3625 psi
0…25 MPa
G 1/4 external thread switching signal; IO-Link; (configurable) PNP -25…90 °C
PP7554 -1…10 bar
-14.5…145 psi
-100…1000 kPa
-0.1…1 MPa
G 1/4 external thread switching signal; IO-Link; (configurable) PNP -25…90 °C
PV7004 -1…10 bar G 1/4 external thread switching signal; IO-Link; (configurable) PNP/NPN -40…90 °C
PV7001 0…250 bar G 1/4 external thread switching signal; IO-Link; (configurable) PNP/NPN -40…90 °C
PV7002 0…100 bar G 1/4 external thread switching signal; IO-Link; (configurable) PNP/NPN -40…90 °C
PV7023 0…60 bar G 1/4 external thread switching signal; IO-Link; (configurable) PNP/NPN -40…90 °C
PV7003 -1…25 bar G 1/4 external thread switching signal; IO-Link; (configurable) PNP/NPN -40…90 °C
PV7000 0…400 bar G 1/4 external thread switching signal; IO-Link; (configurable) PNP/NPN -40…90 °C
PP7553 0…25 bar
0…363 psi
0…2.5 MPa
G 1/4 external thread switching signal; IO-Link; (configurable) PNP -25…90 °C
PV7702 0…10 MPa R 1/4 external thread switching signal; IO-Link; (configurable) PNP/NPN -40…90 °C
PP7550 0…400 bar
0…5800 psi
0…40 MPa
G 1/4 external thread switching signal; IO-Link; (configurable) PNP -25…90 °C
PV7701 0…25 MPa R 1/4 external thread switching signal; IO-Link; (configurable) PNP/NPN -40…90 °C
PV7704 -100…1000 kPa
-0.1…1 MPa
R 1/4 external thread switching signal; IO-Link; (configurable) PNP/NPN -40…90 °C
PV7703 -0.1…2.5 MPa R 1/4 external thread switching signal; IO-Link; (configurable) PNP/NPN -40…90 °C
PP2001
PV7604 -1…10 bar 1/4 NPT external thread switching signal; IO-Link; (configurable) PNP/NPN -40…90 °C
PP7556 0…2.5 bar
0…2500 mbar
0…36.3 psi
0…250 kPa
G 1/4 external thread switching signal; IO-Link; (configurable) PNP -25…90 °C
PP0521 0…250 bar
0…3625 psi
0…25 MPa
G 1/4 external thread switching signal NPN -25…90 °C
PV7603 -1…25 bar 1/4 NPT external thread switching signal; IO-Link; (configurable) PNP/NPN -40…90 °C
PV7601 0…250 bar 1/4 NPT external thread switching signal; IO-Link; (configurable) PNP/NPN -40…90 °C
PV7600 0…400 bar 1/4 NPT external thread switching signal; IO-Link; (configurable) PNP/NPN -40…90 °C
PV7602 0…100 bar 1/4 NPT external thread switching signal; IO-Link; (configurable) PNP/NPN -40…90 °C
PV7623 0…60 bar 1/4 NPT external thread switching signal; IO-Link; (configurable) PNP/NPN -40…90 °C