Cảm biến áp suất chân không – Máy phát loại PA

Posted on Posted in Cảm biến áp suất chân không, Cảm biến, thiết bị điện tự động IFM
Product Measuring range Process connection Output signal Electrical design Medium temperature
PA3024 0…10 bar G 1/4 internal thread analogue signal -25…90; (on request: -40…90 °C) °C
PA3020 0…400 bar G 1/4 internal thread analogue signal -25…90; (on request: -40…90 °C) °C
PA3021 0…250 bar G 1/4 internal thread analogue signal -25…90; (on request: -40…90 °C) °C
PA3029 -1…0 bar
-1000…0 mbar
G 1/4 internal thread analogue signal -25…90; (on request: -40…90 °C) °C
PA3028 0…0.25 bar
0…250 mbar
G 1/4 internal thread analogue signal -25…90; (on request: -40…90 °C) °C
PA9021 0…250 bar G 1/4 internal thread analogue signal -25…90; (on request: -40…90 °C) °C
PA3589 0…0.1 bar
0…100 mbar
G 1/4 external thread analogue signal -25…90; (on request: -40…90 °C) °C
PA3224 0…10 bar
0…145 psi
1/4 NPT internal thread analogue signal -25…90; (on request: -40…90 °C) °C
PA3027 0…1 bar
0…1000 mbar
G 1/4 internal thread analogue signal -25…90; (on request: -40…90 °C) °C
PA3524 0…10 bar G 1/4 external thread analogue signal -25…90; (on request: -40…90 °C) °C
PX3224 0…100 psi 1/4 NPT external thread analogue signal -25…90 °C
PA3023 0…25 bar G 1/4 internal thread analogue signal -25…90; (on request: -40…90 °C) °C
PA3022 0…100 bar G 1/4 internal thread analogue signal -25…90; (on request: -40…90 °C) °C
PA3528 0…0.25 bar
0…250 mbar
G 1/4 external thread analogue signal -25…90; (on request: -40…90 °C) °C
PA9020 0…400 bar G 1/4 internal thread analogue signal -25…90; (on request: -40…90 °C) °C
PX3234 0…200 psi 1/4 NPT external thread analogue signal -25…90; (on request: -40…90 °C) °C
PA3509 -1…1 bar
-1000…1000 mbar
G 1/4 external thread analogue signal -25…90; (on request: -40…90 °C) °C
PA9024 0…10 bar G 1/4 internal thread analogue signal -25…90; (on request: -40…90 °C) °C
PX3228 0…100 inH2O 1/4 NPT external thread analogue signal -25…90 °C
PA3526 0…2.5 bar
0…2500 mbar
G 1/4 external thread analogue signal -25…90; (on request: -40…90 °C) °C
PA3060 0…600 bar G 1/4 internal thread analogue signal -25…90; (on request: -40…90 °C) °C
PX3229 -14.5…0 psi 1/4 NPT external thread analogue signal -25…90 °C
PA3228 0…0.25 bar
0…250 mbar
0…100.3 inH2O
1/4 NPT internal thread analogue signal -25…90; (on request: -40…90 °C) °C
PA3523 0…25 bar G 1/4 external thread analogue signal -25…90; (on request: -40…90 °C) °C