Cảm biến áp suất chân không – Các loại PN PE có màn hình kỹ thuật số

Posted on Posted in Cảm biến áp suất chân không, Cảm biến, thiết bị điện tự động IFM
Product Measuring range Process connection Output signal Electrical design Medium temperature
PN7071 0…250 bar
0…3625 psi
0…25 MPa
G 1/4 internal thread switching signal; IO-Link; (configurable) PNP/NPN -25…80 °C
PN2094 -1…10 bar
-14.6…145 psi
-0.1…1 MPa
G 1/4 internal thread switching signal; analogue signal; IO-Link; (configurable) PNP/NPN -25…80 °C
PN7092 0…100 bar
0…1450 psi
0…10 MPa
G 1/4 internal thread switching signal; IO-Link; (configurable) PNP/NPN -25…80 °C
PN7094 -1…10 bar
-14.5…145 psi
-0.1…1 MPa
G 1/4 internal thread switching signal; IO-Link; (configurable) PNP/NPN -25…80 °C
PN7093 0…25 bar
0…363 psi
0…2.5 MPa
G 1/4 internal thread switching signal; IO-Link; (configurable) PNP/NPN -25…80 °C
PN3094 -1…10 bar
-14.5…145 psi
-0.1…1 MPa
G 1/4 internal thread switching signal; analogue signal; IO-Link; (configurable) PNP -25…80 °C
PN7070 0…400 bar
0…5790 psi
0…40 MPa
G 1/4 internal thread switching signal; IO-Link; (configurable) PNP/NPN -25…80 °C
PN3071 0…250 bar
0…3620 psi
0…25 MPa
G 1/4 internal thread switching signal; analogue signal; IO-Link; (configurable) PNP -25…80 °C
PN2071 0…250 bar
0…3625 psi
0…25 MPa
G 1/4 internal thread switching signal; analogue signal; IO-Link; (configurable) PNP/NPN -25…80 °C
PN2294 -1…10 bar
-14.6…145 psi
-100…1000 kPa
-0.1…1 MPa
1/4 NPT internal thread switching signal; analogue signal; IO-Link; (configurable) PNP/NPN -25…80 °C
PN7294 -1…10 bar
-14.5…145 psi
-100…1000 kPa
-0.1…1 MPa
1/4 NPT internal thread switching signal; IO-Link; (configurable) PNP/NPN -25…80 °C
PN3092 0…100 bar
0…1450 psi
0…10 MPa
G 1/4 internal thread switching signal; analogue signal; IO-Link; (configurable) PNP -25…80 °C
PN7096 0…2.5 bar
0…2500 mbar
0…36.2 psi
0…250 kPa
G 1/4 internal thread switching signal; IO-Link; (configurable) PNP/NPN -25…80 °C
PN2092 0…100 bar
0…1450 psi
0…10 MPa
G 1/4 internal thread switching signal; analogue signal; IO-Link; (configurable) PNP/NPN -25…80 °C
PN2093 -1…25 bar
-14.5…362.5 psi
-0.1…2.5 MPa
G 1/4 internal thread switching signal; analogue signal; IO-Link; (configurable) PNP/NPN -25…80 °C
PN7571 0…250 bar
0…3620 psi
0…25 MPa
G 1/4 external thread switching signal; IO-Link; (configurable) PNP/NPN -25…80 °C
PN7594 -1…10 bar
-14.5…145 psi
-100…1000 kPa
-0.1…1 MPa
G 1/4 external thread switching signal; IO-Link; (configurable) PNP/NPN -25…80 °C
PN3093 0…25 bar
0…362 psi
0…2.5 MPa
G 1/4 internal thread switching signal; analogue signal; IO-Link; (configurable) PNP -25…80 °C
PN3070 0…400 bar
0…5800 psi
0…40 MPa
G 1/4 internal thread switching signal; analogue signal; IO-Link; (configurable) PNP -25…80 °C
PN2070 0…400 bar
0…5800 psi
0…40 MPa
G 1/4 internal thread switching signal; analogue signal; IO-Link; (configurable) PNP/NPN -25…80 °C
PN7099 -1…1 bar
-1000…1000 mbar
-14.5…14.5 psi
-29.4…29.4 inHg
-100…100 kPa
G 1/4 internal thread switching signal; IO-Link; (configurable) PNP/NPN -25…80 °C
PN2694 -1…10 bar
-14.6…145 psi
-100…1000 kPa
-0.1…1 MPa
1/4 NPT external thread switching signal; analogue signal; IO-Link; (configurable) PNP/NPN -25…80 °C
PN2594 -1…10 bar
-14.6…145 psi
-100…1000 kPa
-0.1…1 MPa
G 1/4 external thread switching signal; analogue signal; IO-Link; (configurable) PNP/NPN -25…80 °C
PN3594 -1…10 bar
-14.5…145 psi
-100…1000 kPa
-0.1…1 MPa
G 1/4 external thread switching signal; analogue signal; IO-Link; (configurable) PNP -25…80 °C