Cảm biến điện dung IFM (cho thùng chứa phi kim)

Posted on Posted in Cảm biến điện dung, Cảm biến, thiết bị điện tự động IFM, Sản phẩm
Mã SP Phạm vi cảm biến Chức năng đầu ra Đầu ra Kích thước Kết nối
KG6000 0.5…30 mm non-flush mountable thường mở / thường đóng;
(có thể lựa chọn)
DC PNP M18 x 1 / L = 92.5 mm Đầu nối M12
KI6001 0.5…40 mm non-flush mountable thường mở / thường đóng;
(có thể lựa chọn)
DC PNP M30 x 1.5 / L = 92 mm 2 m Cáp-PUR
KI6000 0.5…40 mm non-flush mountable thường mở / thường đóng;
(có thể lựa chọn)
DC PNP M30 x 1.5 / L = 92 mm Đầu nối M12
KI5300 0.5…40 mm non-flush mountable thường mở DC NPN M30 x 1.5 / L = 92 mm 2 m Cáp-PUR
KI5085 8 mm flush mountable thường mở / thường đóng;
(có thể lựa chọn)
DC PNP M30 x 1.5 / L = 90 mm Đầu nối M12
KG5309 0.5…30 mm non-flush mountable thường mở DC PNP M18 x 1 / L = 92.5 mm Đầu nối M12
KI5303 0.5…40 mm non-flush mountable thường mở DC PNP M30 x 1.5 / L = 92 mm 2 m Cáp-PUR
KI5083 20 mm non-flush mountable thường mở / thường đóng;
(có thể lựa chọn)
DC PNP M30 x 1.5 / L = 90 mm Đầu nối M12
KI5309 0.5…40 mm non-flush mountable thường mở DC PNP M30 x 1.5 / L = 92 mm Đầu nối M12
KI5301 0.5…40 mm non-flush mountable thường đóng DC PNP M30 x 1.5 / L = 92 mm 2 m Cáp-PUR
KI5302 0.5…40 mm non-flush mountable thường đóng DC NPN M30 x 1.5 / L = 92 mm 2 m Cáp-PUR
KG5311 0.5…9 mm quasi flush thường mở DC PNP M18 x 1 / L = 92.5 mm Đầu nối M12
KI5311 0.5…24 mm quasi flush thường mở DC PNP M30 x 1.5 / L = 92 mm Đầu nối M12
KQ6001 12 mm non-flush mountable thường mở / thường đóng;
(có thể lựa chọn)
DC PNP/NPN 20 x 14 x 48 mm 2 m Cáp-PUR
KI5307 0.5…40 mm non-flush mountable thường đóng DC PNP M30 x 1.5 / L = 92 mm Đầu nối M12
KI5304 0.5…40 mm quasi flush thường đóng DC PNP M30 x 1.5 / L = 92 mm 2 m Cáp-PUR
KG6001 0.5…30 mm non-flush mountable  thường mở / thường đóng;
(có thể lựa chọn)
DC PNP M18 x 1 / L = 92.5 mm 2 m Cáp-PUR
KG5307 0.5…30 mm non-flush mountable thường đóng DC PNP M18 x 1 / L = 92.5 mm Đầu nối M12
KI5305 0.5…40 mm quasi flush thường mở DC PNP M30 x 1.5 / L = 92 mm 2 m Cáp-PUR
KG5306 0.5…30 mm non-flush mountable thường mở DC NPN M18 x 1 / L = 92.5 mm Đầu nối M12
KG5303 0.5…30 mm non-flush mountable thường mở DC PNP M18 x 1 / L = 92.5 mm 2 m Cáp-PUR
KG5300 0.5…30 mm non-flush mountable thường mở DC NPN M18 x 1 / L = 92.5 mm 2 m Cáp-PUR
KI5306 0.5…40 mm non-flush mountable thường mở DC NPN M30 x 1.5 / L = 92 mm Đầu nối M12
KQ5100 12 mm non-flush mountable thường mở / thường đóng;
(có thể lựa chọn)
DC PNP 20 x 7 x 48 mm 2 m Cáp-PUR