Cảm biến tiệm cận IFM (ứng dụng trong môi trường dầu mỡ)

Posted on Posted in Cảm biến tiệm cận, Cảm biến, thiết bị điện tự động IFM, Sản phẩm

 

MÃ SP Phạm vi cảm biến Tần số
chuyển đổi
Chức năng đầu ra Đầu ra Kích thước
IFS240 4 mm flush mountable 700 Hz thường mở DC PNP M12 x 1 / L = 60 mm
IGS232 8 mm flush mountable 400 Hz  thường mở DC PNP M18 x 1 / L = 60 mm
IEC201 2 mm flush mountable 100 Hz  thường mở DC PNP M8 x 1 / L = 50 mm
IFC204 4 mm flush mountable 700 Hz  thường mở DC PNP M12 x 1 / L = 45 mm
IFS244 4 mm flush mountable 700 Hz  thường mở DC PNP M12 x 1 / L = 45 mm
IIC237 15 mm flush mountable 50 Hz  thường mở DC PNP M30 x 1.5 / L = 45 mm
IFC278 4 mm flush mountable 100 Hz  thường mở DC PNP M12 x 1 / L = 40 mm
IGC261 8 mm flush mountable 100 Hz  thường mở DC PNP M18 x 1 / L = 40 mm
IE5366 2 mm flush mountable 800 Hz  thường mở DC PNP M8 x 1 / L = 30.5 mm
IEC200 2 mm flush mountable 100 Hz  thường mở DC PNP M8 x 1 / L = 60 mm
IFC246 8 mm non-flush mountable 2000 Hz  thường mở DC PNP M12 x 1 / L = 65 mm
IFS241 7 mm non-flush mountable 700 Hz  thường mở DC PNP M12 x 1 / L = 60 mm
IGC204 8 mm flush mountable 400 Hz  thường mở DC PNP M18 x 1 / L = 45 mm
IGS236 8 mm flush mountable 400 Hz  thường mở DC PNP M18 x 1 / L = 45 mm
IF5775 4 mm flush mountable 700 Hz  thường mở DC PNP M12 x 1 / L = 60 mm
IFC258 3 mm flush mountable 100 Hz  thường mở DC PNP M12 x 1 / L = 60 mm
IFS286 10 mm non-flush mountable 2000 Hz  thường mở DC PNP M12 x 1 / L = 60 mm
IFC205 7 mm non-flush mountable 700 Hz  thường mở DC PNP M12 x 1 / L = 50 mm
IGS233 12 mm non-flush mountable 300 Hz  thường mở DC PNP M18 x 1 / L = 60 mm
IFC263 2.5 mm flush mountable 100 Hz  thường mở DC PNP M12 x 1 / L = 60 mm
IFS297 4 mm flush mountable 2000 Hz  thường mở DC PNP M12 x 1 / L = 45 mm
IFS289 4 mm flush mountable 2000 Hz  thường mở DC PNP M12 x 1 / L = 45 mm
IGS277 8 mm flush mountable 2000 Hz  thường mở DC PNP M18 x 1 / L = 60 mm
IFS290 10 mm non-flush mountable 2000 Hz  thường mở DC PNP M12 x 1 / L = 45 mm