Cảm biến tiệm cận IFM (ứng dụng trong môi trường truyền thông phức tạp)

Posted on Posted in Cảm biến tiệm cận, Cảm biến, thiết bị điện tự động IFM, Sản phẩm
MÃ SP Phạm vi cảm biến Tần số chuyển đổi Chức năng đầu ra Đầu ra Kích thước
IB5063 20 mm non-flush mountable 350 Hz thường mở / thường đóng;
(có thể lựa chọn)
DC PNP Ø 34 / L = 98 mm
IB0016 20 mm non-flush mountable 25 Hz AC / 50 Hz DC  thường mở / thường đóng;
(có thể lựa chọn)
AC/DC Ø 34 / L = 98 mm
IA0032 10 mm non-flush mountable 25 Hz AC / 70 Hz DC  thường mở / thường đóng;
(có thể lựa chọn)
AC/DC Ø 20 / L = 92 mm
IB5124 20 mm non-flush mountable 300 Hz  thường mở / thường đóng;
(có thể lựa chọn)
DC PNP/NPN Ø 34 / L = 98 mm
IB0004 20 mm non-flush mountable 25 Hz AC / 50 Hz DC  thường mở AC/DC Ø 34 / L = 82 mm
IB0026 30 mm non-flush mountable 25 Hz AC / 50 Hz DC  thường mở AC/DC Ø 34 / L = 82 mm
IA5062 10 mm non-flush mountable 300 Hz  thường mở DC PNP Ø 20 / L = 92 mm
IA0004 10 mm non-flush mountable 25 Hz AC / 70 Hz DC  thường mở AC/DC Ø 20 / L = 77 mm
IA5082 10 mm non-flush mountable 300 Hz  thường mở DC PNP Ø 20 / L = 77 mm
IA5122 10 mm non-flush mountable 300 Hz  thường mở / thường đóng;
(có thể lựa chọn)
DC PNP/NPN Ø 20 / L = 92 mm
IB5096 20 mm non-flush mountable 60 Hz  thường mở DC PNP Ø 34 / L = 82 mm
IB5133 30 mm non-flush mountable 350 Hz  thường mở / thường đóng;
(có thể lựa chọn)
DC PNP Ø 34 / L = 98 mm
IB5097 20 mm non-flush mountable 60 Hz  thường mở DC PNP Ø 34 / L = 82 mm
IA5127 10 mm non-flush mountable 300 Hz  thường mở DC PNP Ø 20 / L = 93 mm
IB0017 20 mm non-flush mountable 25 Hz AC / 50 Hz DC thường đóng AC/DC Ø 34 / L = 82 mm
IB0029 30 mm non-flush mountable 25 Hz AC / 50 Hz DC  thường mở AC/DC Ø 34 / L = 82 mm
IA5063 10 mm non-flush mountable 300 Hz thường đóng DC PNP Ø 20 / L = 92 mm
IB0011 20 mm non-flush mountable 25 Hz AC / 50 Hz DC  thường mở AC/DC Ø 34 / L = 82 mm
IB0027 30 mm non-flush mountable 25 Hz AC / 50 Hz DC thường đóng AC/DC Ø 34 / L = 82 mm
IA5083 10 mm non-flush mountable 300 Hz  thường mở DC PNP Ø 20 / L = 77 mm
IA0027 10 mm non-flush mountable 25 Hz AC / 70 Hz DC thường đóng AC/DC Ø 20 / L = 77 mm
IA0018 10 mm non-flush mountable 25 Hz AC / 70 Hz DC  thường mở AC/DC Ø 20 / L = 77 mm
IA0017 10 mm non-flush mountable 25 Hz AC / 70 Hz DC  thường mở AC/DC Ø 20 / L = 77 mm
IB5068 20 mm non-flush mountable 60 Hz thường đóng DC PNP Ø 34 / L = 82 mm