Cảm biến tiệm cận IFM (tiêu chuẩn an toàn thực phẩm)

Posted on Posted in Cảm biến tiệm cận, Cảm biến, thiết bị điện tự động IFM, Sản phẩm
MÃ SP Phạm vi cảm biến Tần số
chuyển đổi
Chức năng đầu ra Đầu ra Kích thước
IFT200 7 mm non-flush mountable 800 Hz thường mở DC PNP M12 x 1 / L = 50 mm
IFT203 4 mm flush mountable 800 Hz  thường mở DC PNP M12 x 1 / L = 45 mm
IGT203 8 mm flush mountable 600 Hz  thường mở DC PNP M18 x 1 / L = 46 mm
IGT247 5 mm flush mountable 100 Hz  thường mở DC PNP M18 x 1 / L = 70 mm
IGT200 12 mm non-flush mountable 300 Hz  thường mở DC PNP M18 x 1 / L = 51 mm
IGT205 8 mm flush mountable 400 Hz  thường mở DC PNP/NPN M18 x 1 / L = 70 mm
IGT249 12 mm non-flush mountable 500 Hz  thường mở DC PNP M18 x 1 / L = 70 mm
IFT245 6 mm non-flush mountable 500 Hz  thường mở DC PNP M12 x 1 / L = 70 mm
IFT240 3 mm flush mountable 100 Hz  thường mở DC PNP M12 x 1 / L = 60 mm
IFT205 4 mm flush mountable 500 Hz  thường mở DC PNP/NPN M12 x 1 / L = 70 mm
IGT202 12 mm non-flush mountable 300 Hz  thường mở DC PNP/NPN M18 x 1 / L = 70 mm
IFT202 7 mm non-flush mountable 700 Hz  thường mở DC PNP/NPN M12 x 1 / L = 70 mm
IIT231 25 mm non-flush mountable 250 Hz  thường mở DC PNP M30 x 1.5 / L = 70 mm
IGT219 8 mm flush mountable 400 Hz  thường mở DC PNP M18 x 1 / L = 70 mm
IIT228 10 mm flush mountable 50 Hz  thường mở DC PNP M30 x 1.5 / L = 70 mm
IFT216 4 mm flush mountable 700 Hz  thường mở DC PNP M12 x 1 / L = 70 mm
IIT204 14 mm flush mountable 100 Hz  thường mở DC PNP/NPN M30 x 1.5 / L = 70 mm
IFT204 4 mm flush mountable 800 Hz  thường đóng DC PNP M12 x 1 / L = 45 mm
IFT206 4 mm flush mountable 800 Hz  thường mở DC PNP M12 x 1 / L = 50 mm
IFT257 4 mm flush mountable 100 Hz  thường mở DC PNP M12 x 1 / L = 45 mm
IGT258 8 mm flush mountable 100 Hz  thường mở DC PNP M18 x 1 / L = 45 mm
IGT204 8 mm flush mountable 600 Hz   thường đóng DC PNP M18 x 1 / L = 46 mm
IIT205 14 mm flush mountable 100 Hz  thường mở DC PNP M30 x 1.5 / L = 50 mm
IIT243 15 mm flush mountable 50 Hz  thường mở DC PNP M30 x 1.5 / L = 50 mm