Centering vise Pascal – CVH 7 Mpa

Posted on Posted in Kẹp khuôn khí nén Pascal, Sản phẩm

Thiết bị gá kẹp – Thiết bị gá kẹp Pascal

Eto trung tâm Pascal – CNH 7 Mpa thích hợp nhất cho phay sau khi tiện

( Catalog – CNH )

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Model     CVH04 (4 inch) CVH06 (6 inch) CVH08 (8 inch)
Clamping force (hydraulic pressure 7MPa) kN 10 20 30
Jaw stroke (diameter) mm 5.6 5.8 6
Max. grip outer diameter mm 100 145 190
Max. grip inner diameter mm 125 170 220
Cylinder capacity Grip outer diameter cm* 11.6 23.7 34.6
Grip inner diameter cm1 11.6 23.7 34.6
Mass kg 4.6 8.3 15.3
Recommended tightening torque of mounting screws* N-m 12 29 57
Recommended tightening torque of jaw mounting screws* N-m 29 57 77
Recommended positioning pm o6(m6) x 18 o8(m6) x 24 ol0(m6)X30