Module bàn từ liên hoàn Assfalg (Đức)

Posted on Posted in Bàn kẹp từ tính cho máy phay
Model Kích thước Số lượng cực từ Voltage Ampere Khối lượng No.
[LxWxH] [mm] [Volt] [A] [kg]
DM 502 180 x 180 x 52 2 x 4 220 4 12 52186
TM 503 220 x 180 x 52 2 x 4 + 1 x 2 220 4 12 51991
TM 505 340 x 100 x 52 2 x 4 + 1 x 2 220 4 13 57086

Double-Mag-975x500
Spannelemente2_465x300px