Cảm biến tốc độ – Màn hình tốc độ nhỏ gọn cho các khu vực nguy hiểm

Posted on Posted in Cảm biến điều khiển chuyển động, Cảm biến, thiết bị điện tự động IFM
Product Setting range Dimensions Sensing range Nominal voltage Electrical design
DI602A 3…6000 Imp/min M18 x 1 / L = 68 mm 8 mm non-flush mountable 10…36 DC V PNP
DI103A 5…3600 Imp/min M30 x 1.5 / L = 80 mm 10 mm flush mountable 20…250 AC/DC V
DI520A 5…3600 Imp/min M30 x 1.5 / L = 80 mm 10 mm flush mountable 10…36 DC V PNP
DI524A 5…3600 Imp/min M30 x 1.5 / L = 92.3 mm 10 mm flush mountable 10…36 DC V PNP/NPN
DI506A 5…300 Imp/min M30 x 1.5 / L = 82 mm 10 mm flush mountable 10…36 DC V PNP
DI523A 5…3600 Imp/min M30 x 1.5 / L = 80 mm 10 mm flush mountable 10…36 DC V PNP/NPN
DI522A 5…3600 Imp/min M30 x 1.5 / L = 92.3 mm 10 mm flush mountable 10…36 DC V PNP
DI521A 5…3600 Imp/min M30 x 1.5 / L = 92.3 mm 10 mm flush mountable 10…36 DC V PNP