Bộ mã hóa tăng dần không màn hình hiển thị

Posted on Posted in Cảm biến điều khiển chuyển động, Cảm biến, thiết bị điện tự động IFM

 

Product Function principle Dimensions Shaft design Shaft diameter Resolution
RV3100 incremental Ø 58 / L = 79.5 mm solid shaft 10 mm 1…10000; (parameterisable; Factory setting: 1024) resolution
RB3500 incremental Ø 36.5 / L = 65 mm solid shaft 6 mm 1…10000; (parameterisable; Factory setting: 1024) resolution
RO3100 incremental Ø 58.5 / L = 69 mm hollow shaft open to one side 12 mm 1…10000; (parameterisable; Factory setting: 1024) resolution
RB3100 incremental Ø 36.5 / L = 65 mm solid shaft 6 mm 1…10000; (parameterisable; Factory setting: 1024) resolution
RV3500 incremental Ø 58 / L = 79.5 mm solid shaft 10 mm 1…10000; (parameterisable; Factory setting: 1024) resolution
RA3101 incremental Ø 36.5 / L = 58.5 mm hollow shaft open to one side 6 mm 1…10000; (parameterisable; Factory setting: 1024) resolution
RA3100 incremental Ø 36.5 / L = 58.5 mm hollow shaft open to one side 6 mm 1…10000; (parameterisable; Factory setting: 1024) resolution
RO3101 incremental Ø 58.5 / L = 69 mm hollow shaft open to one side 12 mm 1…10000; (parameterisable; Factory setting: 1024) resolution
RU3100 incremental Ø 58 / L = 63.5 mm solid shaft 6 mm 1…10000; (parameterisable; Factory setting: 1024) resolution
RO3500 incremental Ø 58.5 / L = 68.6 mm hollow shaft open to one side 12 mm 1…10000; (parameterisable; Factory setting: 1024) resolution
RO3501 incremental Ø 58.5 / L = 68.6 mm hollow shaft open to one side 12 mm 1…10000; (parameterisable; Factory setting: 1024) resolution
RU3500 incremental Ø 58 / L = 63.5 mm solid shaft 6 mm 1…10000; (parameterisable; Factory setting: 1024) resolution
RA3500 incremental Ø 36.5 / L = 58.5 mm hollow shaft open to one side 6 mm 1…10000; (parameterisable; Factory setting: 1024) resolution
RA3501 incremental Ø 36.5 / L = 58.5 mm hollow shaft open to one side 6 mm 1…10000; (parameterisable; Factory setting: 1024) resolution
RU3110 incremental Ø 58 / L = 63.5 mm solid shaft 6 mm 1…10000; (parameterisable; Factory setting: 1024) resolution
RV3110 incremental Ø 58 / L = 79.5 mm solid shaft 10 mm 1…10000; (parameterisable; Factory setting: 1024) resolution
RO3103 incremental Ø 58.5 / L = 69 mm hollow shaft open to one side 9.525 mm 1…10000; (parameterisable; Factory setting: 1024) resolution
RO3102 incremental Ø 58.5 / L = 69 mm hollow shaft open to one side 15 mm 1…10000; (parameterisable; Factory setting: 1024) resolution
RO3104 incremental Ø 58.5 / L = 69 mm hollow shaft open to one side 15.875 mm 1…10000; (parameterisable; Factory setting: 1024) resolution
RO3110 incremental Ø 58.5 mm hollow shaft open to one side 15 mm 1…10000; (parameterisable; Factory setting: 1024) resolution
RA3103 incremental Ø 36.5 / L = 58.5 mm hollow shaft open to one side 10 mm 1…10000; (parameterisable; Factory setting: 1024) resolution