Đầu dẫn hướng dây cho máy cắt dây EDM Seibu

Posted on Posted in Seibu
Đầu dẫn dây
Ảnh SP Code No. Orignal P/No. Kích thước Vị trí Ứng dụng
SE111 4440400-7 4440400-8 4440400-9 Φ0.21 Φ0.26 Φ0.31 Common EW-F. K. K2. K2 series Manual. AWF type Referto4451771
SE113 4433681-4 4433681-5 4433681-6 Φ0.21 Φ0.26 Φ0.31 Common EW-B. E series EWP-300A2 series Manual type
SE114 3438115 Φ0.21 Φ0.26 Φ0.31 Common EW-A5S. A7S. C5S3. M series AWF type UD dies
SE115 4461551 Φ0.21 Φ0.26 Φ0.31 Common EW-A5S. A7S. C5S3 series AWF type / LD dies SW=15 / L=30
SE116 4458910 Φ0.21 Φ0.26 Φ0.31 Common EW-A5S. A7S. C5S3. M series AWF type LLD dies