Phụ kiện khác cho máy cắt dây EDM Seibu

Posted on Posted in Seibu
Phụ kiện khác
Ảnh SP Code No. Orignal P/No. Kích thước Vị trí Máy cắt dây Seibu
SE304 Φ115/80×20 Lower EW-A. C. K. Mseries Ceramic isolator plate M type Φ115/80xΦ28x20H
SE314 4440143 OD=80 Upper EW-K. A. C series Ceramic feed roller Φ80xΦ42x20H
SE314-1 OD=80.2 Upper EW-K. A. C series Ceramic feed roller for fine wire Φ80.2xΦ42x20H
SE315 4466186 OD=160 Upper EW-F. K. C series Brake pulley
SE316 5427989 OD=35 Upper EW-K series AWT-2B type / Pinch roller Φ35xΦ22×17.5H
SE317 5427844 OD=50 Lower EW-K series AWT-2B type / Capstan roller Φ50xΦ10×17.5H
SE600 61x22x26 Upper Electric brush holder
SE601 57x29x30 Lower Electric brush holder
SE602 53x22x26 Upper Electric brush holder
SE603 65x30x36 Lower Electric brush holder
SE801 PS313-1 70x40x34 Upper EW-F. K series Dies block
SE801-1 Φ33.5×19.5 Common EW-F. K series Stopper for SE801. 802
SE801-2 4436809 Φ18×25 Spring EW-F. K series
SE802 PS313-0 40x54x34 Lower EW-F. K series Brush holder
Phụ kiện khác
Ảnh SP Code No. Orignal P/No. Kích thước Vị trí Máy cắt dây Seibu
SE802S PS313-0 40x54x34 Lower EW-F. K series Brush holder set
SE803 22x61x26 Upper EW-A5S. M series Electric brush holder
SE804 Φ33xΦ13×17 Upper EW-A5S. M series Left ceramic pulley Ref. SE318
SE805 5420841 Φ33xΦ13×10 Lower EW-F. K series Right ceramic pulley Ref. SE319
SE806 Φ50×20 Lower EW-F. K series Left capstan roller joint type Ref. SE320
SE807 Φ50×20 Left EW-F. K series Right pinch roller Ref. SE321
SE808A 4468314 Φ42.8xΦ22×12 Right EW-F. K series Feed roller
SE808B Φ43.8xΦ22×12 Lower EW-A5S series Feed roller
SE809 Φ44xΦ11×19 Upper EW-A5S. M series Guide roller
SE810 29x52x30 Lower EW-A5S. M series Electric brush holder
SE811 36x65x30 Lower EW-A5S. M series Electric brush holder