Nắp chụp nước cho máy cắt dây EDM Seibu

Posted on Posted in Seibu
Nắp chụp nước
Ảnh SP Code No. Orignal P/No. Kích thước Vị trí Máy cắt dây Seibu
SE211 5427089 Φ3 Φ4 Φ5 Φ6 Common EW-E. F series Manual type
SE212 5428160 Φ3 Φ5 Upper EW-F. K. K1.2.3 series AWF-2B type
SE213 Φ3 Φ4 Common EW-F. K1.2 series Manual type
SE215 5428161 Φ3 Φ5 Lower EW-F. K1.2.3 series Manual. AWF-2B type
SE216 5424011 Φ3 Φ6 Common EW-B. E. P series
SE217 Φ4 Lower EW-E. F series Manual type Φ23xΦ4x14H
SE218 4465970 Φ4 Upper EW-A series AWF type
SE219 4465971 Φ4 Lower EW-A series AWF type
SE220 4469440 Φ4 Upper EW-A. C series AWF type Φ37.5xΦ4×24.5H
SE221 4204528 Φ3 Φ4 Lower EW-A. C. M series AWF type Φ37.5xΦ4x23H