Tấm dẫn điện cho máy cắt dây EDM Seibu

Posted on Posted in Seibu
Tấm dẫn điện
Ảnh SP Code No. Orignal P/No. Kích thước Vị trí Ứng dụng
SE021 5417819 Φ20xΦ6×10 Common EW- B. E series EWP-A series Manual type
SE022 4456239 Φ20xΦ12×28 Common EW. APC series Manual. AWF type Refer to 4435332
SE023 4469013 7x20x20 Common EW-A5. A5S. A7S. C5S3 series AWF type
SE023G 4469013 7x20x20 Common EW-A5. A5S. A7S. C5S3 series AWF type
SE024 4463719 7x15x20 Common EW-K2. SK series Manual. AWF type Referto4469012
SE024G 4463719 7x15x20 Common EW-K2. SK series Manual. AWF type