Nắp chụp nước cho máy cắt dây EDM SPM

Posted on Posted in SPM
Nắp chụp nước
Ảnh SP Code No. Orignal P/No. Kích thước  Vị trí Ứng dụng
SP202 Φ4.0 Φ8.0 Upper SP series Ref. M202
SP207 Φ4.0 Φ6.0 Φ8.0 Lower SP series Ref. M207
SP2102 Φ4.0 Φ6.0 Φ8.0 Lower SP-430 series Ceramic plate
SP2103 Φ4.0 Φ6.0 Φ8.0 Upper SP-133 series Ceramic plate
SP212 P74-L960 Φ4.0 Φ6.0 Φ8.0 Lower SP-430. 640Pseries Ref. M212
SP215 P74-U830 ~ P74-U835 Φ4.0 Φ6.0 Φ8.0 Upper SP-430. 640Pseries Ref. M215
SP215-1 P74-U831 Φ4.0 Φ6.0 Φ8.0 Upper SP-430. 640Pseries
SP216 P74-U810 Upper SP-430. 640Pseries Nozzle holder Ref. M216