Đầu nối khí nhiều đầu SMC – Series KQ2VT, KQ2UD, KQ2ZD, KQ2ZT

Posted on Posted in Đầu nối khí - Van tiết lưu

KQ2VT

Sử dụng cho ống đường kính ngoài.

mm

Ren nối

Model

 R7716119-01

4

R 1/8

     KQ2VT04-01S

R 1/4

                    -02S

R 3/8

                    -03S

6

R 1/8

   KQ2VT06-01S

R 1/4

                   -02S

R 3/8

                   -03S

8

R 1/8

   KQ2VT08-01S

R 1/4

                   -02S

R 3/8

                  -03S

R 1/2

                  -04S

10

R 1/4

  KQ2VT10-02S

R 3/8

                  -03S

R 1/2

                  -04S

12

R 1/4

  KQ2VT12-02S

R 3/8

                  -03S

R 1/2

                  -04S

 

KQ2UD

Sử dụng cho ống đường kính ngoài.

mm

Ren nối

Model

SMC_Delta_Branch_Tube_Fitting_KQ2UD

4

R 1/8

                             KQ2UD04-01S

R 1/4

                                           -02S

6

R 1/8

                             KQ2UD06-01S

R 1/4

                                           -02S

 

KQ2ZD

Sử dụng cho ống đường kính ngoài.

mm

Ren nối

Model

8718E_KQ2ZDm

4

R 1/8

     KQ2ZD04-01S

R 1/4

                    -02S

R 3/8

                    -03S

6

R 1/8

   KQ2ZD06-01S

R 1/4

                   -02S

R 3/8

                   -03S

8

R 1/8

   KQ2ZD08-01S

R 1/4

                   -02S

R 3/8

                  -03S

R 1/2

                  -04S

10

R 1/4

  KQ2ZD10-02S

R 3/8

                  -03S

R 1/2

                  -04S

12

R 1/4

  KQ2ZD12-02S

R 3/8

                  -03S

R 1/2

                  -04S

 

KQ2ZT

Sử dụng cho ống đường kính ngoài.

mm

Ren nối

Model

 8718E_KQ2ZTm

4

R 1/8

     KQ2ZT04-01S

R 1/4

                    -02S

R 3/8

                    -03S

6

R 1/8

   KQ2ZT06-01S

R 1/4

                   -02S

R 3/8

                   -03S

8

R 1/8

   KQ2ZT08-01S

R 1/4

                   -02S

R 3/8

                  -03S

R 1/2

                  -04S

10

R 1/4

  KQ2ZT10-02S

R 3/8

                  -03S

R 1/2

                  -04S

12

R 1/4

  KQ2ZT12-02S

R 3/8

                  -03S

R 1/2

                  -04S