Đầu nối khí thẳng SMC – Series KQ2H

Posted on Posted in Đầu nối khí - Van tiết lưu

KQ2H

Sử dụng cho ống đường kính ngoài.

mm

Ren nối

Model

KQ2HSERIESIMAGE

3.2

M5 X 0.8

     KQ2H23-M5

R 1/8

                 -01S

R 1/4

                 -02S

4

M5 X 0.8

    KQ2H04-M5

M6 X 1

                 -M6

R 1/8

                 -01S

R 1/4

                 -02S

6

M5 X 0.8

     KQ2H06-M5

M6 X 1

                 -M6

R 1/8

                 -01S

R 1/4

                 -02S

R 3/8

                                         -03S

8

R 1/8

   KQ2H08-01S

R 1/4

                 -02S

R 3/8

                                       -03S

10

R 1/8

  KQ2H10-01S

R 1/4

                -02S

R 3/8

                                       -03S

R 1/2

                    -04S

12

R 1/4

  KQ2H12-02S

R 3/8

                 -03S

R 1/2

                                      -04S

16

R 3/8

     KQ2Y16-03S

R 1/2

                    -04S

 KQ2H

 SMC KQ2H AZCOM 02

Sử dụng cho ống đường kính ngoài.

mm

Model

3.2

KQ2H23-00

4

KQ2H04-00

6

KQ2H06-00

8

KQ2H08-00

10

KQ2H10-00

12

KQ2H12-00

16

KQ2H16-00

 

 KQ2H

 KQ2H_DDSm

Sử dụng cho ống đường kính ngoài.

mm

Model

A

B

3.2

4

KQ2H23-04

4

6

KQ2H04-06

6

8

KQ2H06-08

8

10

KQ2H08-10

10

12

KQ2H10-12

12

16

KQ2H12-16

KQ2R

 8718E_KQ2Rm

Sử dụng cho ống đường kính ngoài.

mm

Kích cỡ phù hợp

Model

3.2

4

KQ2R23-04

4

6

KQ2R04-06

8

-08

10

-10

6

4

KQ2R06-04

8

-08

10

-10

12

-12

8

10

KQ2R08-10

12

-12

10

12

KQ2R10-12

16

-16

12

16

KQ2R12-16