Cảm biến laser (ứng dụng trong lắp ráp)

Posted on Posted in Cảm biến laser, Cảm biến, thiết bị điện tự động IFM, Sản phẩm
Mã SP Kiểu thiết kế Kích thước Phạm vi Phạm vi
phản xạ lăng kính
Vật liệu
OJ5136 Phản xạ cảm biến Retro 35 x 11 x 24 mm 8 vỏ: ABS; Cửa sổ LED: SEPS;
nút nhấn: SEPS
OJ5158 Phản xạ khuếch tán 35 x 11 x 24 mm 7…150 mm vỏ: ABS; Cửa sổ LED: SEPS;
nút nhấn: SEPS
OJ5058 Phản xạ khuếch tán 35 x 11 x 24 mm 7…150 mm vỏ: ABSS; vật cố định: kẽm đúc;
Cửa sổ LED: SEPS; nút nhấn: SEPS
OJ5036 Phản xạ cảm biến Retro 35 x 11 x 24 mm 8 vỏ: ABSS; vật cố định: kẽm đúc;
Cửa sổ LED: SEPS; nút nhấn: SEPS
OJ5154 Phản xạ khuếch tán 35 x 11 x 24 mm 15…200 mm vỏ: ABS; Cửa sổ LED: SEPS;
nút nhấn: SEPS
OJ5114 Phản xạ cảm biến Retro 35 x 24 x 11 mm 8 vỏ: ABS; Cửa sổ LED: SEPS;
nút nhấn: SEPS
OJ5141 Cảm biến xuyên chùm 35 x 11 x 24 mm < 1 m vỏ: ABS; Cửa sổ LED: SEPS;
nút nhấn: SEPS
OJ5142 Cảm biến xuyên chùm 35 x 11 x 24 mm < 1 m vỏ: ABS; Cửa sổ LED: SEPS;
nút nhấn: SEPS
OJ5054 Phản xạ khuếch tán 35 x 11 x 24 mm 15…200 mm vỏ: ABSS; gá: kẽm đúc;
Cửa sổ LED: SEPS; nút nhấn: SEPS
OJ5014 Phản xạ cảm biến Retro 35 x 24 x 11 mm 8 nhà ở: ABSS; gá: kẽm đúc;
Cửa sổ LED: SEPS; nút nhấn: SEPS
OJ5138 Cảm biến xuyên chùm 35 x 11 x 24 mm < 15 m nhà ở: ABSS; gá: kẽm đúc;
Cửa sổ LED: SEPS; nút nhấn: SEPS
OJ5139 Cảm biến xuyên chùm 35 x 11 x 24 mm < 15 m vỏ: ABS; Cửa sổ LED: SEPS;
nút nhấn: SEPS
OJ5056 Phản xạ khuếch tán 35 x 24 x 11 mm 7…150 mm vỏ: ABSS; gá: kẽm đúc;
Cửa sổ LED: SEPS; nút nhấn: SEPS
OJ5152 Phản xạ khuếch tán 35 x 24 x 11 mm 15…200 mm vỏ: ABS; Cửa sổ LED: SEPS;
nút nhấn: SEPS
OJ5041 Cảm biến xuyên chùm 35 x 11 x 24 mm < 1 m vỏ: ABSS; gá: kẽm đúc;
Cửa sổ LED: SEPS; nút nhấn: SEPS
OJ5019 Cảm biến xuyên chùm 35 x 24 x 11 mm < 1 m vỏ: ABSS; gá: kẽm đúc;
Cửa sổ LED: SEPS; nút nhấn: SEPS
OJ5020 Cảm biến xuyên chùm 35 x 24 x 11 mm < 1 m vỏ: ABSS; gá: kẽm đúc;
Cửa sổ LED: SEPS; nút nhấn: SEPS
OJ5052 Phản xạ khuếch tán 35 x 24 x 11 mm 15…200 mm vỏ: ABSS; gá: kẽm đúc;
Cửa sổ LED: SEPS; nút nhấn: SEPS
OJ5038 Cảm biến xuyên chùm 35 x 11 x 24 mm < 15 m vỏ: ABSS; gá: kẽm đúc;
Cửa sổ LED: SEPS; nút nhấn: SEPS
OJ5039 Cảm biến xuyên chùm 35 x 11 x 24 mm < 15 m vỏ: ABSS; gá: kẽm đúc;
Cửa sổ LED: SEPS; nút nhấn: SEPS
OJ5016 Cảm biến xuyên chùm 35 x 24 x 11 mm < 15 m vỏ: ABSS;gá: kẽm đúc;
Cửa sổ LED: SEPS; nút nhấn: SEPS
OJ5017 Cảm biến xuyên chùm 35 x 24 x 11 mm < 15 m vỏ: ABSS; gá: kẽm đúc;
Cửa sổ LED: SEPS; nút nhấn: SEPS
OJ5037 Phản xạ cảm biến Retro 35 x 11 x 24 mm 8 vỏ: ABSS; gá: kẽm đúc;
Cửa sổ LED: SEPS; nút nhấn: SEPS
OJ5055 Phản xạ khuếch tán 35 x 11 x 24 mm 15…200 mm vỏ: ABSS; gá: kẽm đúc;
Cửa sổ LED: SEPS; nút nhấn: SEPS