Cảm biến quang điện IFM – O7 series

Posted on Posted in Cảm biến quang điện, Cảm biến, thiết bị điện tự động IFM, Sản phẩm
Mã SP Mô tả sản phẩm Loại phát
/ Loại thu
Kích thước Phạm vi Phạm vi phản xạ
gương
O7H202 Cảm biến phản xạ khuếch tán 20.3 x 15 x 9 mm 5…50 mm
O7H200 Cảm biến phản xạ khuếch tán 20.3 x 15 x 9 mm 5…30 mm
O7H204 Cảm biến phản xạ khuếch tán 20.3 x 15 x 9 mm 3…100 mm
O7S200 Cảm biến xuyên chùm  phát 20.3 x 15 x 9 mm 0…1.5 m
O7E200 Cảm biến xuyên chùm  thu 20.3 x 15 x 9 mm 0…1.5 m
O7P200 Cảm biến phản xạ Retro 20.3 x 15 x 9 mm 0.03…1
O7E201 Cảm biến xuyên chùm thu 20.3 x 15 x 9 mm 0…1.5 m
O7P201 Cảm biến phản xạ Retro 20.3 x 15 x 9 mm 0.03…1
O7H205 Cảm biến phản xạ khuếch tán 20.3 x 15 x 9 mm 3…100 mm
O7H201 Cảm biến phản xạ khuếch tán 20.3 x 15 x 9 mm 5…30 mm
O7H203 Cảm biến phản xạ khuếch tán 20.3 x 15 x 9 mm 5…50 mm
O7H210 Cảm biến phản xạ khuếch tán 20.3 x 15 x 9 mm 3…100 mm
O7H206 Cảm biến phản xạ khuếch tán 20.3 x 15 x 9 mm 5…30 mm
O7E202 Cảm biến xuyên chùm thu 20.3 x 15 x 9 mm 0…1.5 m
O7P202 Cảm biến phản xạ Retro 20.3 x 15 x 9 mm 0.03…1
O7H208 Cảm biến phản xạ khuếch tán 20.3 x 15 x 9 mm 5…50 mm
O7E203 Cảm biến xuyên chùm  thu 20.3 x 15 x 9 mm 0…1.5 m
O7P203 Cảm biến phản xạ Retro 20.3 x 15 x 9 mm 0.03…1
O7H211 Cảm biến phản xạ khuếch tán 20.3 x 15 x 9 mm 3…100 mm
O7H207 Cảm biến phản xạ khuếch tán 20.3 x 15 x 9 mm 5…30 mm
O7H209 Cảm biến phản xạ khuếch tán 20.3 x 15 x 9 mm 5…50 mm
O7H212 Cảm biến phản xạ khuếch tán 20.3 x 15 x 9 mm 3…100 mm
O7P205 Cảm biến phản xạ Retro 20.3 x 15 x 9 mm 0.03…1
O7H213 Cảm biến phản xạ khuếch tán 20.3 x 15 x 9 mm 5…50 mm