Cảm biến quang điện IFM – O6 series

Posted on Posted in Cảm biến quang điện, Cảm biến, thiết bị điện tự động IFM, Sản phẩm
Mã SP Mô tả sản phẩm Máy phát/ máy thu Kích thước Phạm vi Phạm vi phản xạ
lăng kính
O6H204 Cảm biến phản xạ khuếch tán 35.4 x 13 x 21 mm 2…200 mm
O6H202 Cảm biến phản xạ khuếch tán 46 x 13 x 21 mm 2…200 mm
O6P201 Cảm biến phản xạ Retro 35.4 x 13 x 21 mm 0.05…5
O6H200 Cảm biến phản xạ khuếch tán 35.4 x 13 x 21 mm 2…200 mm
O6H201 Cảm biến phản xạ khuếch tán 35.4 x 13 x 21 mm 2…200 mm
O6P202 Cảm biến phản xạ Retro 46 x 13 x 21 mm 0.05…5
O6P203 Cảm biến phản xạ Retro 46 x 13 x 21 mm 0.05…5
O6H203 Cảm biến phản xạ khuếch tán 46 x 13 x 21 mm 2…200 mm
O6S200 Cảm biến xuyên chùm máy phát 35.4 x 13 x 21 mm < 10 m
O6P200 Cảm biến phản xạ Retro 35.4 x 13 x 21 mm 0.05…5
O6T201 Cảm biến phản xạ khuếch tán 35.4 x 13 x 21 mm 5…500 mm
O6P204 Cảm biến phản xạ Retro 35.4 x 13 x 21 mm 0.05…5
O6S201 Cảm biến xuyên chùm máy phát 35.4 x 13 x 21 mm < 10 m
O6E204 Cảm biến xuyên chùm máy thu 35.4 x 13 x 21 mm < 10 m
O6E200 Cảm biến xuyên chùm máy thu 35.4 x 13 x 21 mm < 10 m
O6E201 Cảm biến xuyên chùm máy thu 35.4 x 13 x 21 mm < 10 m
O6T202 Cảm biến phản xạ khuếch tán 46 x 13 x 21 mm 5…500 mm
O6T200 Cảm biến phản xạ khuếch tán 35.4 x 13 x 21 mm 5…500 mm
O6E202 Cảm biến xuyên chùm máy thu 46 x 13 x 21 mm < 10 m
O6S202 Cảm biến xuyên chùm máy phát 35.4 x 13 x 21 mm < 10 m
O6T215 Cảm biến phản xạ khuếch tán 46 x 13 x 21 mm 5…600 mm
O6T203 Cảm biến phản xạ khuếch tán 46 x 13 x 21 mm 5…500 mm
O6H210 Cảm biến phản xạ khuếch tán 46 x 13 x 21 mm 2…200 mm
O6E203 Cảm biến xuyên chùm máy thu 46 x 13 x 21 mm < 10 m