Cảm biến quang điện IFM – O4 series

Posted on Posted in Cảm biến quang điện, Sản phẩm
Mã SP Mô tả sản phẩm Loại phát/
Loai thu
Kích thước Phạm vi Phạm vi phản xạ
gương
O4H500 Cảm biến phản xạ khuếch tán 74.4 x 27 x 63.8 mm 100…2600 mm
O4P500 Cảm biến phản xạ Retro 74.4 x 27 x 63.8 mm 0.3…22
O4H200 Cảm biến phản xạ khuếch tán 74.4 x 27 x 63.8 mm 100…2000 mm
O4S500 Cảm biến xuyên chùm phát 74.4 x 27 x 63.8 mm 0…80 m
O4E500 Cảm biến xuyên chùm  thu 74.4 x 27 x 63.8 mm 0…80 m
O4H501 Cảm biến phản xạ khuếch tán 74.4 x 27 x 63.8 mm 100…2600 mm
O4E501 Cảm biến xuyên chùm thu 74.4 x 27 x 63.8 mm 0…80 m
O4S501 Cảm biến xuyên chùm  phát 74.4 x 27 x 63.8 mm 0…80 m
O4P501 Cảm biến phản xạ Retro 74.4 x 27 x 63.8 mm 0.3…22
O4P200 Cảm biến phản xạ Retro 74.4 x 27 x 63.8 mm 0.3…18
O4H201 Cảm biến phản xạ khuếch tán 74.4 x 27 x 63.8 mm 100…2000 mm
O4P201 Cảm biến phản xạ Retro 74.4 x 27 x 63.8 mm 0.3…18
O4S200 Cảm biến xuyên chùm phát 74.4 x 27 x 63.8 mm 0…50 m
O4E200 Cảm biến xuyên chùm  thu 74.4 x 27 x 63.8 mm 0…50 m
O4E201 Cảm biến xuyên chùm  thu 74.4 x 27 x 63.8 mm 0…50 m