Bộ mã hóa đa chiều tuyệt đối

Posted on Posted in Cảm biến điều khiển chuyển động, Cảm biến, thiết bị điện tự động IFM
Product Function principle Dimensions Shaft design Shaft diameter Resolution
RMA300 absolute Ø 36 / L = 54.2 mm hollow shaft open to one side 12 mm 32768 steps; 65536 revolutions; 31 bit
RMV300 absolute Ø 58 / L = 79 mm solid shaft 10 mm 32768 steps; 65536 revolutions; 31 bit
RMU300 absolute Ø 58 / L = 79 mm solid shaft 6 mm 32768 steps; 65536 revolutions; 31 bit
RMB300 absolute Ø 36 / L = 65 mm solid shaft 6 mm 32768 steps; 65536 revolutions; 31 bit
RMO300 absolute Ø 58 / L = 69 mm hollow shaft open to one side 15 mm 32768 steps; 65536 revolutions; 31 bit
RM9000 absolute Ø 36.5 / L = 100 mm solid shaft 10 mm 4096 steps; 4096 revolutions; 24 bit
RM9001 absolute Ø 36.5 / L = 100 mm solid shaft 10 mm 4096 steps; 4096 revolutions; 24 bit
RM3011 absolute Ø 58 / L = 110 mm solid shaft 10 mm 8192 steps; 4096 revolutions; 25 bit
RM8004 absolute Ø 36.5 / L = 74 mm hollow shaft open to one side 12 mm 4096 steps; 4096 revolutions; 24 bit
RM3007 absolute Ø 58 / L = 110 mm solid shaft 10 mm 8192 steps; 4096 revolutions; 25 bit
RM9010 absolute Ø 42 / L = 107.9 mm solid shaft 10 mm 4096 steps; 4096 revolutions; 24 bit
RM8001 absolute Ø 36.5 / L = 69.5 mm solid shaft 6 mm 4096 resolution; 8192 revolutions; 25 bit
RM8002 absolute Ø 36.5 / L = 79 mm solid shaft 10 mm 4096 resolution; 8192 revolutions; 25 bit
RM8003 absolute Ø 36.5 / L = 67 mm hollow shaft open to one side 12 mm 4096 resolution; 4096 revolutions; 24 bit
RM3006 absolute Ø 58 / L = 94 mm solid shaft 6 mm 8192 steps; 4096 revolutions; 25 bit
RM3008 absolute Ø 58.5 / L = 99 mm hollow shaft open to one side 12 mm 8192 steps; 4096 revolutions; 25 bit
RM7011 absolute Ø 58 / L = 94 mm solid shaft 6 mm 8192 steps; 4096 revolutions; 25 bit
RM7012 absolute Ø 58 / L = 110 mm solid shaft 10 mm 8192 steps; 4096 revolutions; 25 bit
RM7013 absolute Ø 58 / L = 110 mm solid shaft 10 mm 8192 steps; 4096 revolutions; 25 bit
RM3010 absolute Ø 58.5 / L = 98 mm hollow shaft open to one side 12 mm 8192 steps; 4096 revolutions; 25 bit
RM8007 absolute Ø 36.5 / L = 74 mm hollow shaft open to one side 12 mm 4096 steps; 4096 revolutions; 24 bit
RM9003 absolute Ø 36.5 / L = 100 mm solid shaft 10 mm 4096 steps; 4096 revolutions; 24 bit
RMS002 absolute 8192 steps; 16 revolutions; 17 bit
RM9004 absolute Ø 36.5 / L = 100 mm solid shaft 10 mm 4096 steps; 4096 revolutions; 24 bit