Bộ mã hóa đơn tuyệt đối

Posted on Posted in Cảm biến điều khiển chuyển động, Cảm biến, thiết bị điện tự động IFM
Product Function principle Dimensions Shaft design Shaft diameter Resolution
RN3001 absolute Ø 58 / L = 99 mm solid shaft 10 mm 8192 steps; 13 bit
RN7012 absolute Ø 58 / L = 99 mm solid shaft 10 mm 8192 steps; 13 bit
RN7011 absolute Ø 58 / L = 83 mm solid shaft 6 mm 8192 steps; 13 bit