Bộ mã hóa – Dòng sản phẩm hoàn chỉnh

Posted on Posted in Cảm biến điều khiển chuyển động, Cảm biến, thiết bị điện tự động IFM
Product Function principle Dimensions Shaft design Shaft diameter Resolution
RVP510 incremental Ø 58 / L = 80.2 mm solid shaft 10 mm 1…10000; (parameterisable; Factory setting: 1024) resolution
RUP500 incremental Ø 58 / L = 64 mm solid shaft 6 mm 1…10000; (parameterisable; Factory setting: 1024) resolution
RMA300 absolute Ø 36 / L = 54.2 mm hollow shaft open to one side 12 mm 32768 steps; 65536 revolutions; 31 bit
RMB300 absolute Ø 36 / L = 65 mm solid shaft 6 mm 32768 steps; 65536 revolutions; 31 bit
RMU300 absolute Ø 58 / L = 79 mm solid shaft 6 mm 32768 steps; 65536 revolutions; 31 bit
RMV300 absolute Ø 58 / L = 79 mm solid shaft 10 mm 32768 steps; 65536 revolutions; 31 bit
RMO300 absolute Ø 58 / L = 69 mm hollow shaft open to one side 15 mm 32768 steps; 65536 revolutions; 31 bit
ROP520 incremental Ø 58.5 / L = 69 mm hollow shaft open to one side 12 mm 1…10000; (parameterisable; Factory setting: 1024) resolution
RM9000 absolute Ø 36.5 / L = 100 mm solid shaft 10 mm 4096 steps; 4096 revolutions; 24 bit
RV3100 incremental Ø 58 / L = 79.5 mm solid shaft 10 mm 1…10000; (parameterisable; Factory setting: 1024) resolution
ROP521 incremental Ø 58 / L = 56.2 mm hollow shaft open to one side 12 mm 1…10000; (parameterisable; Factory setting: 1024) resolution
RB3500 incremental Ø 36.5 / L = 65 mm solid shaft 6 mm 1…10000; (parameterisable; Factory setting: 1024) resolution
RO3100 incremental Ø 58.5 / L = 69 mm hollow shaft open to one side 12 mm 1…10000; (parameterisable; Factory setting: 1024) resolution
RB3100 incremental Ø 36.5 / L = 65 mm solid shaft 6 mm 1…10000; (parameterisable; Factory setting: 1024) resolution
RV3500 incremental Ø 58 / L = 79.5 mm solid shaft 10 mm 1…10000; (parameterisable; Factory setting: 1024) resolution
RA3101 incremental Ø 36.5 / L = 58.5 mm hollow shaft open to one side 6 mm 1…10000; (parameterisable; Factory setting: 1024) resolution
RM9001 absolute Ø 36.5 / L = 100 mm solid shaft 10 mm 4096 steps; 4096 revolutions; 24 bit
RM3011 absolute Ø 58 / L = 110 mm solid shaft 10 mm 8192 steps; 4096 revolutions; 25 bit
RA3100 incremental Ø 36.5 / L = 58.5 mm hollow shaft open to one side 6 mm 1…10000; (parameterisable; Factory setting: 1024) resolution
RO3101 incremental Ø 58.5 / L = 69 mm hollow shaft open to one side 12 mm 1…10000; (parameterisable; Factory setting: 1024) resolution
RU3100 incremental Ø 58 / L = 63.5 mm solid shaft 6 mm 1…10000; (parameterisable; Factory setting: 1024) resolution
RM8004 absolute Ø 36.5 / L = 74 mm hollow shaft open to one side 12 mm 4096 steps; 4096 revolutions; 24 bit
RM3007 absolute Ø 58 / L = 110 mm solid shaft 10 mm 8192 steps; 4096 revolutions; 25 bit
RO3500 incremental Ø 58.5 / L = 68.6 mm hollow shaft open to one side 12 mm 1…10000; (parameterisable; Factory setting: 1024) resolution