Giũa kim loại dạng lưỡi liềm RDF (Miracle)

Posted on Posted in Giũa kim cương

RDFA-140

RDFA – 140

HÌNH DẠNG DÀI ĐỘ DÀI PHẦN PHỦ RỘNG DÀY CHÂN ĐỘ HẠT MÃ ĐẶT HÀNG
A 140 30 6 1.5 3 #150

#200

#400

RDFA-140A-GRIT
B 5 2 RDFA-140B-GRIT
C 3.5 3.5 RDFA-140C-GRIT
D 2.5 2.5 RDFA-140D-GRIT
E 3 3 RDFA-140E-GRIT
5 PIECES / SET RDFA-140S

RDFB-150

RDFB-15

HÌNH DẠNG DÀI ĐỘ DÀI PHẦN PHỦ RỘNG DÀY CHÂN ĐỘ HẠT MÃ ĐẶT HÀNG
A 150 25 3 2 £3 #120

#200

RDFB-150A-GRIT
B 25 2 2 RDFB-150B-GRIT
C 20 2 2 RDFB-150C-GRIT
D 25 3 3 RDFB-150D-GRIT
E 20 2.5 2.5 RDFB-150E-GRIT
5 PIECES / SET RDFB-150S

RDFC-150

RDFC-15

HÌNH DẠNG

DÀI

ĐỘ DÀI PHẦN PHỦ

RỘNG

DÀY

CHÂN

ĐỘ HẠT

MÃ ĐẶT HÀNG

A

150

20

5

1.2

Ø3

#120
#200
#400

RDFC-150A–(Grit)

B

2

2

RDFC-150B-(Grit)

C

4

2

RDFC-150C-(Grit)

D

3

3

RDFC-150D-(Grit)

E

2.5

2.5

RDFC-150E-(Grit)

F

3

1.2

RDFC-150F-(Grit)

G

2

2

RDFC-150G-(Grit)

H

6

1.2

RDFC-150H-(Grit)

I

5

1.6

RDFC-150I-(Grit)

J

3

1.2

RDFC-150J-(Grit)

10 Pieces / Set

RDFC-150S-(Grit)