Cảm biến áp suất chân không – Áp kế tiếp xúc điện tử với màn hình tương tự

Posted on Posted in Cảm biến áp suất chân không, Cảm biến, thiết bị điện tự động IFM
Product Measuring range Process connection Output signal Electrical design Medium temperature
PG2794 -1…10 bar
-14.5…145 psi
G 1 external thread Aseptoflex Vario switching signal; analogue signal; (configurable) PNP/NPN -25…125; (145 max. 1h) °C
PG2454 -1…10 bar
-14.4…145 psi
G 1/2 external thread switching signal; analogue signal; (configurable) PNP/NPN -25…80 °C
PG2793 -1…25 bar
-14.4…362.7 psi
G 1 external thread Aseptoflex Vario switching signal; analogue signal; (configurable) PNP/NPN -25…125; (145 max. 1h) °C
PG2453 -1…25 bar
-14.5…362.5 psi
G 1/2 external thread switching signal; analogue signal; (configurable) PNP/NPN -25…80 °C
PG2795 -1…4 bar
-14.5…58 psi
G 1 external thread Aseptoflex Vario switching signal; analogue signal; (configurable) PNP/NPN -25…125; (145 max. 1h) °C
PG2455 -1…4 bar
-14.5…58 psi
G 1/2 external thread switching signal; analogue signal; (configurable) PNP/NPN -25…80 °C
PG2409 -1…1 bar
-1000…1000 mbar
-14.52…14.52 psi
G 1/2 external thread switching signal; analogue signal; (configurable) PNP/NPN -25…80 °C
PG2799 -1…1 bar
-1000…1000 mbar
-14.5…14.5 psi
G 1 external thread Aseptoflex Vario switching signal; analogue signal; (configurable) PNP/NPN -25…125; (145 max. 1h) °C
PG2894 -1…10 bar
-14.5…145 psi
G 1 external thread sealing cone switching signal; analogue signal; (configurable) PNP/NPN -25…125; (145 max. 1h) °C
PG2451 0…250 bar
0…3625 psi
G 1/2 external thread switching signal; analogue signal; (configurable) PNP/NPN -25…80 °C
PG2797 -0.05…1 bar
-50…1000 mbar
-0.73…14.5 psi
G 1 external thread Aseptoflex Vario switching signal; analogue signal; (configurable) PNP/NPN -25…125; (145 max. 1h) °C
PG2452 0…100 bar
0…1449 psi
G 1/2 external thread switching signal; analogue signal; (configurable) PNP/NPN -25…80 °C
PG2450 0…400 bar
0…5800 psi
G 1/2 external thread switching signal; analogue signal; (configurable) PNP/NPN -25…80 °C
PG2798 -0.0124…0.25 bar
-12.4…250 mbar
-5…100.4 inH2O
G 1 external thread Aseptoflex Vario switching signal; analogue signal; (configurable) PNP/NPN -25…125; (145 max. 1h) °C
PG2457 -0.05…1 bar
-50…1000 mbar
-0.72…14.5 psi
G 1/2 external thread switching signal; analogue signal; (configurable) PNP/NPN -25…80 °C
PG2456 -0.125…2.5 bar
-125…2500 mbar
-1.8…36.25 psi
G 1/2 external thread switching signal; analogue signal; (configurable) PNP/NPN -25…80 °C
PG2489 -0.005…0.1 bar
-5…100 mbar
-2…40.16 inH2O
G 1/2 external thread switching signal; analogue signal; (configurable) PNP/NPN -25…80 °C
PG2796 -0.124…2.5 bar
-124…2500 mbar
-1.8…36.27 psi
G 1 external thread Aseptoflex Vario switching signal; analogue signal; (configurable) PNP/NPN -25…125; (145 max. 1h) °C
PG2458 -0.0125…0.25 bar
-12.5…250 mbar
-5…100.4 inH2O
G 1/2 external thread switching signal; analogue signal; (configurable) PNP/NPN -25…80 °C
PG2789 -0.005…0.1 bar
-5…100 mbar
-2…40.15 inH2O
G 1 external thread Aseptoflex Vario switching signal; analogue signal; (configurable) PNP/NPN -25…125; (145 max. 1h) °C
PG2893 -1…25 bar
-14.4…362.7 psi
G 1 external thread sealing cone switching signal; analogue signal; (configurable) PNP/NPN -25…125; (145 max. 1h) °C
PG2895 -1…4 bar
-14.5…58 psi
G 1 external thread sealing cone switching signal; analogue signal; (configurable) PNP/NPN -25…125; (145 max. 1h) °C
PG2897 -0.05…1 bar
-50…1000 mbar
-0.73…14.5 psi
G 1 external thread sealing cone switching signal; analogue signal; (configurable) PNP/NPN -25…125; (145 max. 1h) °C
PG2896 -0.124…2.5 bar
-124…2500 mbar
-1.8…36.27 psi
G 1 external thread sealing cone switching signal; analogue signal; (configurable) PNP/NPN -25…125; (145 max. 1h) °C