Cảm biến áp suất chân không – Dòng sản phẩm hoàn chỉnh

Posted on Posted in Cảm biến áp suất chân không, Cảm biến, thiết bị điện tự động IFM
Product Measuring range Process connection Output signal Electrical design Medium temperature
PN7071 0…250 bar
0…3625 psi
0…25 MPa
G 1/4 internal thread switching signal; IO-Link; (configurable) PNP/NPN -25…80 °C
PT5404 0…10 bar G 1/4 external thread analogue signal -40…90 °C
PN2094 -1…10 bar
-14.6…145 psi
-0.1…1 MPa
G 1/4 internal thread switching signal; analogue signal; IO-Link; (configurable) PNP/NPN -25…80 °C
PI2794 -1…10 bar
-14.5…145 psi
-0.1…1 MPa
G 1 external thread Aseptoflex Vario switching signal; analogue signal; IO-Link; (configurable) PNP/NPN -25…125; (145 max. 1h) °C
PK6524 0…10 bar
0…145 psi
G 1/4 external thread switching signal PNP -25…80 °C
PN7092 0…100 bar
0…1450 psi
0…10 MPa
G 1/4 internal thread switching signal; IO-Link; (configurable) PNP/NPN -25…80 °C
PN7094 -1…10 bar
-14.5…145 psi
-0.1…1 MPa
G 1/4 internal thread switching signal; IO-Link; (configurable) PNP/NPN -25…80 °C
PN7093 0…25 bar
0…363 psi
0…2.5 MPa
G 1/4 internal thread switching signal; IO-Link; (configurable) PNP/NPN -25…80 °C
PN3094 -1…10 bar
-14.5…145 psi
-0.1…1 MPa
G 1/4 internal thread switching signal; analogue signal; IO-Link; (configurable) PNP -25…80 °C
PT5401 0…250 bar G 1/4 external thread analogue signal -40…90 °C
PT5400 0…400 bar G 1/4 external thread analogue signal -40…90 °C
PK5524 0…10 bar
0…145 psi
G 1/4 external thread switching signal PNP -25…80 °C
PK6521 0…250 bar
0…3625 psi
G 1/4 external thread switching signal PNP -25…80 °C
PK6522 0…100 bar
0…1450 psi
G 1/4 external thread switching signal PNP -25…80 °C
PI2798 -0.0124…0.25 bar
-12.4…250 mbar
-5…100.4 inH2O
G 1 external thread Aseptoflex Vario switching signal; analogue signal; IO-Link; (configurable) PNP/NPN -25…125; (145 max. 1h) °C
PA3024 0…10 bar G 1/4 internal thread analogue signal -25…90; (on request: -40…90 °C) °C
PI2797 -0.05…1 bar
-50…1000 mbar
-0.73…14.5 psi
G 1 external thread Aseptoflex Vario switching signal; analogue signal; IO-Link; (configurable) PNP/NPN -25…125; (145 max. 1h) °C
PN7070 0…400 bar
0…5790 psi
0…40 MPa
G 1/4 internal thread switching signal; IO-Link; (configurable) PNP/NPN -25…80 °C
PG2794 -1…10 bar
-14.5…145 psi
G 1 external thread Aseptoflex Vario switching signal; analogue signal; (configurable) PNP/NPN -25…125; (145 max. 1h) °C
PN7032 0…10 MPa G 1/4 internal thread switching signal; IO-Link; (configurable) PNP/NPN -25…80 °C
PN3071 0…250 bar
0…3620 psi
0…25 MPa
G 1/4 internal thread switching signal; analogue signal; IO-Link; (configurable) PNP -25…80 °C
PN2071 0…250 bar
0…3625 psi
0…25 MPa
G 1/4 internal thread switching signal; analogue signal; IO-Link; (configurable) PNP/NPN -25…80 °C
PT5500 0…400 bar G 1/4 external thread analogue signal -40…125 °C
PN2294 -1…10 bar
-14.6…145 psi
-100…1000 kPa
-0.1…1 MPa
1/4 NPT internal thread switching signal; analogue signal; IO-Link; (configurable) PNP/NPN -25…80 °C