Cảm biến áp suất chân không – Máy phát xả cho công nghệ xử lý

Posted on Posted in Cảm biến áp suất chân không, Cảm biến, thiết bị điện tự động IFM
Product Measuring range Process connection Output signal Electrical design Medium temperature
PM1708 -0.0125…0.25 bar
-12.5…250 mbar
-0.182…3.626 psi
-1.25…25 kPa
G 1 external thread Aseptoflex Vario analogue signal -25…125; (150 max. 1h) °C
PM1707 -0.05…1 bar
-50…1000 mbar
-0.73…14.5 psi
-5…100 kPa
G 1 external thread Aseptoflex Vario analogue signal -25…125; (150 max. 1h) °C
PM1608 -0.0125…0.25 bar
-12.5…250 mbar
-0.182…3.626 psi
-1.25…25 kPa
G 1 external thread sealing cone analogue signal -25…125; (150 max. 1h) °C
PM1704 -1…10 bar
-14.5…145 psi
-100…1000 kPa
-0.1…1 MPa
G 1 external thread Aseptoflex Vario analogue signal -25…125; (150 max. 1h) °C
PM1607 -0.05…1 bar
-50…1000 mbar
-0.73…14.5 psi
-5…100 kPa
G 1 external thread sealing cone analogue signal -25…125; (150 max. 1h) °C
PM1604 -1…10 bar
-14.5…145 psi
-100…1000 kPa
-0.1…1 MPa
G 1 external thread sealing cone analogue signal -25…125; (150 max. 1h) °C
PM1789 -0.005…0.1 bar
-5…100 mbar
-0.073…1.45 psi
-0.5…10 kPa
G 1 external thread Aseptoflex Vario analogue signal -25…125; (150 max. 1h) °C
PM1709 -1…1 bar
-1000…1000 mbar
-14.5…14.5 psi
-100…100 kPa
G 1 external thread Aseptoflex Vario analogue signal -25…125; (150 max. 1h) °C
PM1689 -0.005…0.1 bar
-5…100 mbar
-0.073…1.45 psi
-0.5…10 kPa
G 1 external thread sealing cone analogue signal -25…125; (150 max. 1h) °C
PM1703 -1…25 bar
-14.6…362.6 psi
-0.1…2.5 MPa
G 1 external thread Aseptoflex Vario analogue signal -25…125; (150 max. 1h) °C
PM1715 -1…6 bar
-14.5…87 psi
-100…600 kPa
G 1 external thread Aseptoflex Vario analogue signal -25…125; (150 max. 1h) °C
PM1705 -1…4 bar
-14.5…58 psi
-100…400 kPa
G 1 external thread Aseptoflex Vario analogue signal -25…125; (150 max. 1h) °C
PM1706 -0.125…2.5 bar
-125…2500 mbar
-1.82…36.26 psi
-12.5…250 kPa
G 1 external thread Aseptoflex Vario analogue signal -25…125; (150 max. 1h) °C
PM1606 -0.125…2.5 bar
-125…2500 mbar
-1.82…36.26 psi
-12.5…250 kPa
G 1 external thread sealing cone analogue signal -25…125; (150 max. 1h) °C
PM1717 -0.1…1.6 bar
-100…1600 mbar
-1.45…23.21 psi
-10…160 kPa
G 1 external thread Aseptoflex Vario analogue signal -25…125; (150 max. 1h) °C
PM1615 -1…6 bar
-14.5…87 psi
-100…600 kPa
G 1 external thread sealing cone analogue signal -25…125; (150 max. 1h) °C
PM1602 -1…100 bar
-15…1450 psi
-0.1…10 MPa
G 1 external thread sealing cone analogue signal -25…125; (150 max. 1h) °C
PM1605 -1…4 bar
-14.5…58 psi
-100…400 kPa
G 1 external thread sealing cone analogue signal -25…125; (150 max. 1h) °C
PM1609 -1…1 bar
-1000…1000 mbar
-14.5…14.5 psi
-100…100 kPa
G 1 external thread sealing cone analogue signal -25…125; (150 max. 1h) °C
PM1614 -1…16 bar
-14.6…232 psi
-0.1…1.6 MPa
G 1 external thread sealing cone analogue signal -25…125; (150 max. 1h) °C
PM1603 -1…25 bar
-14.6…362.6 psi
-0.1…2.5 MPa
G 1 external thread sealing cone analogue signal -25…125; (150 max. 1h) °C
PM1714 -1…16 bar
-14.6…232 psi
-0.1…1.6 MPa
G 1 external thread Aseptoflex Vario analogue signal -25…125; (150 max. 1h) °C
PM1617 -0.1…1.6 bar
-100…1600 mbar
-1.45…23.21 psi
-10…160 kPa
G 1 external thread sealing cone analogue signal -25…125; (150 max. 1h) °C
PM1506 -125…2500 mbar
-1.82…36.26 psi
-12.5…250 kPa
G 1/2 external thread sealing cone analogue signal; IO-Link -25…125; (< 1 h: 150) °C