Cảm biến áp suất chân không – Vỏ kim loại đầy đủ với màn hình cho công nghệ xử lý

Posted on Posted in Cảm biến áp suất chân không, Cảm biến, thiết bị điện tự động IFM
Product Measuring range Process connection Output signal Electrical design Medium temperature
PI2794 -1…10 bar
-14.5…145 psi
-0.1…1 MPa
G 1 external thread Aseptoflex Vario switching signal; analogue signal; IO-Link; (configurable) PNP/NPN -25…125; (145 max. 1h) °C
PI2798 -0.0124…0.25 bar
-12.4…250 mbar
-5…100.4 inH2O
G 1 external thread Aseptoflex Vario switching signal; analogue signal; IO-Link; (configurable) PNP/NPN -25…125; (145 max. 1h) °C
PI2797 -0.05…1 bar
-50…1000 mbar
-0.73…14.5 psi
G 1 external thread Aseptoflex Vario switching signal; analogue signal; IO-Link; (configurable) PNP/NPN -25…125; (145 max. 1h) °C
PI2793 -1…25 bar
-14.4…362.7 psi
-0.1…2.5 MPa
G 1 external thread Aseptoflex Vario switching signal; analogue signal; IO-Link; (configurable) PNP/NPN -25…125; (145 max. 1h) °C
PI2789 -0.005…0.1 bar
-5…100 mbar
-2…40.16 inH2O
G 1 external thread Aseptoflex Vario switching signal; analogue signal; IO-Link; (configurable) PNP/NPN -25…125; (145 max. 1h) °C
PI2898 -0.0124…0.25 bar
-12.4…250 mbar
-5…100.4 inH2O
G 1 external thread sealing cone switching signal; analogue signal; IO-Link; (configurable) PNP/NPN -25…125; (145 max. 1h) °C
PI2894 -1…10 bar
-14.5…145 psi
-0.1…1 MPa
G 1 external thread sealing cone switching signal; analogue signal; IO-Link; (configurable) PNP/NPN -25…125; (145 max. 1h) °C
PI2799 -1…1 bar
-1000…1000 mbar
-14.5…14.5 psi
G 1 external thread Aseptoflex Vario switching signal; analogue signal; IO-Link; (configurable) PNP/NPN -25…125; (145 max. 1h) °C
PI2796 -0.124…2.5 bar
-124…2500 mbar
-1.8…36.27 psi
G 1 external thread Aseptoflex Vario switching signal; analogue signal; IO-Link; (configurable) PNP/NPN -25…125; (145 max. 1h) °C
PI2795 -1…4 bar
-14.5…58 psi
-100…400 kPa
G 1 external thread Aseptoflex Vario switching signal; analogue signal; IO-Link; (configurable) PNP/NPN -25…125; (145 max. 1h) °C
PI2897 -0.05…1 bar
-50…1000 mbar
-0.73…14.5 psi
G 1 external thread sealing cone switching signal; analogue signal; IO-Link; (configurable) PNP/NPN -25…125; (145 max. 1h) °C
PI2893 -1…25 bar
-14.4…362.7 psi
-0.1…2.5 MPa
G 1 external thread sealing cone switching signal; analogue signal; IO-Link; (configurable) PNP/NPN -25…125; (145 max. 1h) °C
PI2602 -1…100 bar
-15…1450 psi
-0.1…10 MPa
G 1 external thread sealing cone switching signal; analogue signal; IO-Link; (configurable) PNP/NPN -25…125; (145 max. 1h) °C
PI2896 -0.124…2.5 bar
-124…2500 mbar
-1.8…36.27 psi
G 1 external thread sealing cone switching signal; analogue signal; IO-Link; (configurable) PNP/NPN -25…125; (145 max. 1h) °C
PI2899 -1…1 bar
-1000…1000 mbar
-14.5…14.5 psi
G 1 external thread sealing cone switching signal; analogue signal; IO-Link; (configurable) PNP/NPN -25…125; (145 max. 1h) °C
PI2717 -0.1…1.6 bar
-100…1600 mbar
-1.46…23.2 psi
-10…160 kPa
G 1 external thread Aseptoflex Vario switching signal; analogue signal; IO-Link; (configurable) PNP/NPN -25…125; (145 max. 1h) °C
PI2714 -1…16 bar
-14.6…232 psi
-0.1…1.6 MPa
G 1 external thread Aseptoflex Vario switching signal; analogue signal; IO-Link; (configurable) PNP/NPN -25…125; (145 max. 1h) °C
PI2715 -1…6 bar
-14.5…87 psi
-100…600 kPa
G 1 external thread Aseptoflex Vario switching signal; analogue signal; IO-Link; (configurable) PNP/NPN -25…125; (145 max. 1h) °C
PI2889 -0.005…0.1 bar
-5…100 mbar
-2…40.16 inH2O
G 1 external thread sealing cone switching signal; analogue signal; IO-Link; (configurable) PNP/NPN -25…125; (145 max. 1h) °C
PI2817 -0.1…1.6 bar
-100…1600 mbar
-1.46…23.2 psi
-10…160 kPa
G 1 external thread sealing cone switching signal; analogue signal; IO-Link; (configurable) PNP/NPN -25…125; (145 max. 1h) °C
PI2815 -1…6 bar
-14.5…87 psi
-100…600 kPa
G 1 external thread sealing cone switching signal; analogue signal; IO-Link; (configurable) PNP/NPN -25…125; (145 max. 1h) °C
PI2814 -1…16 bar
-14.6…232 psi
-0.1…1.6 MPa
G 1 external thread sealing cone switching signal; analogue signal; IO-Link; (configurable) PNP/NPN -25…125; (145 max. 1h) °C
PI2895 -1…4 bar
-14.5…58 psi
-100…400 kPa
G 1 external thread sealing cone switching signal; analogue signal; IO-Link; (configurable) PNP/NPN -25…125; (145 max. 1h) °C