Cảm biến áp suất chân không – Máy phát cho các ứng dụng di động

Posted on Posted in Cảm biến áp suất chân không, Cảm biến, thiết bị điện tự động IFM
Product Measuring range Process connection Output signal Analogue output Medium temperature
PT5600 0…400 bar G 1/4 external thread analogue signal 4…20 mA -40…125 °C
PT5700 0…400 bar G 1/4 external thread analogue signal 4…20 mA -40…125 °C
PT5701 0…250 bar G 1/4 external thread analogue signal 4…20 mA -40…125 °C
PT5704 0…10 bar G 1/4 external thread analogue signal 4…20 mA -40…125 °C
PU8500 0…400 bar G 1/4 external thread analogue signal 0.5…4.5 V -40…125 °C
PT5703 0…25 bar G 1/4 external thread analogue signal 4…20 mA -40…125 °C
PT5702 0…100 bar G 1/4 external thread analogue signal 4…20 mA -40…125 °C
PU8700 0…400 bar G 1/4 external thread analogue signal 0.5…4.5 V -40…125 °C
PU8501 0…250 bar G 1/4 external thread analogue signal 0.5…4.5 V -40…125 °C
PT5604 0…10 bar G 1/4 external thread analogue signal 4…20 mA -40…125 °C
PT5760 0…600 bar G 1/4 external thread analogue signal 4…20 mA -40…125 °C
PT5601 0…250 bar G 1/4 external thread analogue signal 4…20 mA -40…125 °C
PU8523 0…60 bar G 1/4 external thread analogue signal 0.5…4.5 V -40…125 °C
PU8743 0…40 bar G 1/4 external thread analogue signal 0.5…4.5 V -40…125 °C
PU8504 0…10 bar G 1/4 external thread analogue signal 0.5…4.5 V -40…125 °C
PU8760 0…600 bar G 1/4 external thread analogue signal 0.5…4.5 V -40…125 °C
PU5603 0…25 bar G 1/4 external thread analogue signal 0…10 V -40…125 °C
PU8704 0…10 bar G 1/4 external thread analogue signal 0.5…4.5 V -40…125 °C
PU8560 0…600 bar G 1/4 external thread analogue signal 0.5…4.5 V -40…125 °C
PU8703 0…25 bar G 1/4 external thread analogue signal 0.5…4.5 V -40…125 °C
PU8701 0…250 bar G 1/4 external thread analogue signal 0.5…4.5 V -40…125 °C
PU5703 0…25 bar G 1/4 external thread analogue signal 0…10 V -40…125 °C
PU8712 0…160 bar G 1/4 external thread analogue signal 0.5…4.5 V -40…125 °C
PU8503 0…25 bar G 1/4 external thread analogue signal 0.5…4.5 V -40…125 °C