Cảm biến áp suất chân không – Cài đặt điểm chuyển đổi trực quan

Posted on Posted in Cảm biến áp suất chân không, Cảm biến, thiết bị điện tự động IFM
Product Measuring range Process connection Output signal Electrical design Medium temperature
PK6524 0…10 bar
0…145 psi
G 1/4 external thread switching signal PNP -25…80 °C
PK5524 0…10 bar
0…145 psi
G 1/4 external thread switching signal PNP -25…80 °C
PK6521 0…250 bar
0…3625 psi
G 1/4 external thread switching signal PNP -25…80 °C
PK6522 0…100 bar
0…1450 psi
G 1/4 external thread switching signal PNP -25…80 °C
PK6224 0…10 bar
0…145 psi
1/4 NPT external thread switching signal PNP -25…80 °C
PK5521 0…250 bar
0…3625 psi
G 1/4 external thread switching signal PNP -25…80 °C
PK5522 0…100 bar
0…1450 psi
G 1/4 external thread switching signal PNP -25…80 °C
PK6520 0…400 bar
0…5800 psi
G 1/4 external thread switching signal PNP -25…80 °C
PK5722 0…100 bar
0…10 MPa
R 1/4 external thread switching signal PNP -25…80 °C
PK5723 0…25 bar
0…2.5 MPa
R 1/4 external thread switching signal PNP -25…80 °C
PK7521 0…250 bar
0…3625 psi
G 1/4 external thread switching signal PNP -25…80 °C
PK6523 0…25 bar
0…363 psi
G 1/4 external thread switching signal PNP -25…80 °C
PK5523 0…25 bar
0…363 psi
G 1/4 external thread switching signal PNP -25…80 °C
PK7524 0…10 bar
0…145 psi
G 1/4 external thread switching signal PNP -25…80 °C
PK6732 0…100 bar
0…10 MPa
R 1/4 external thread switching signal PNP -25…80 °C
PK6220 0…400 bar
0…5800 psi
1/4 NPT external thread switching signal PNP -25…80 °C
PK5520 0…400 bar
0…5800 psi
G 1/4 external thread switching signal PNP -25…80 °C
PK8530 0…400 bar
0…40 MPa
G 1/4 external thread switching signal NPN -25…80 °C
PK7522 0…100 bar
0…1450 psi
G 1/4 external thread switching signal PNP -25…80 °C
PK6531 0…250 bar
0…25 MPa
G 1/4 external thread switching signal PNP -25…80 °C
PK7523 0…25 bar
0…363 psi
G 1/4 external thread switching signal PNP -25…80 °C
PK6534 0…10 bar
0…1000 kPa
0…1 MPa
G 1/4 external thread switching signal PNP -25…80 °C
PK7520 0…400 bar
0…5800 psi
G 1/4 external thread switching signal PNP -25…80 °C
PK6734 0…10 bar
0…1000 kPa
0…1 MPa
R 1/4 external thread switching signal PNP -25…80 °C