Cảm biến tiệm cận (loại AC/DC hoặc AC)

Posted on Posted in Cảm biến tiệm cận, Cảm biến, thiết bị điện tự động IFM, Sản phẩm
Mã SP Phạm vi cảm biến Tần số chuyển đổi Chức năng đầu ra Đầu ra Kích thước
IA0032 10 mm non-flush mountable 25 Hz AC /
70 Hz DC
thường mở / thường đóng; (tuỳ chọn) AC/DC Ø 20 / L = 92 mm
IG0006 8 mm non-flush mountable 25 Hz AC /
50 Hz DC
 thường mở AC/DC M18 x 1 / L = 80 mm
IM0011 15 mm flush mountable 20 Hz AC /
55 Hz DC
thường mở / thường đóng; (tuỳ chọn) AC/DC 40 x 40 x 120 mm
IM0010 20 mm non-flush mountable 20 Hz AC /
55 Hz DC
thưởng mở / thường đóng; (tuỳ chọn) AC/DC 40 x 40 x 120 mm
IG0051 5 mm flush mountable 25 Hz AC /
50 Hz DC
 thường mở AC/DC M18 x 1 / L = 80 mm
IG0011 5 mm flush mountable 25 Hz AC /
50 Hz DC
 thường mở AC/DC M18 x 1 / L = 80 mm
IG0012 8 mm non-flush mountable 25 Hz AC /
50 Hz DC
 thường mở AC/DC M18 x 1 / L = 80 mm
II0011 10 mm flush mountable 25 Hz AC /
50 Hz DC
 thường mở AC/DC M30 x 1.5 / L = 81 mm
II0012 15 mm non-flush mountable 25 Hz AC /
50 Hz DC
 thường mở AC/DC M30 x 1.5 / L = 81 mm
IA0004 10 mm non-flush mountable 25 Hz AC /
70 Hz DC
 thường mở AC/DC Ø 20 / L = 77 mm
II0006 15 mm non-flush mountable 25 Hz AC /
50 Hz DC
 thường mở AC/DC M30 x 1.5 / L = 81 mm
IG001A 8 mm non-flush mountable 25 Hz AC /
50 Hz DC
 thường mở AC/DC M18 x 1 / L = 80 mm
ID0013 60 mm non-flush mountable 4 Hz AC /
4 Hz DC
 thường mở / thường đóng; (có thể lựa chọn) AC/DC 105 x 80 x 40 mm
IG0005 5 mm flush mountable 25 Hz AC /
50 Hz DC
 thường mở AC/DC M18 x 1 / L = 80 mm
IF0312 7 mm non-flush mountable 25 Hz AC /
90 Hz DC
 thường mở AC/DC M12 x 1 mm
IGT002 5 mm flush mountable 25 Hz AC /
400 Hz DC
 thường mở AC/DC M18 x 1 / L = 70 mm
IGT001 12 mm non-flush mountable 25 Hz AC /
300 Hz DC
 thường mở AC/DC M18 x 1 / L = 70 mm
IG0402 8 mm flush mountable 25 Hz AC /
100 Hz DC
 thường mở AC/DC M18 x 1 / L = 53 mm
IG0348 5 mm flush mountable 25 Hz AC /
100 Hz DC
 thường mở AC/DC M18 x 1 mm
IG0363 8 mm non-flush mountable 25 Hz AC /
50 Hz DC
thường đóng AC/DC M18 x 1 mm