Cam bien tiem can ifm

Posted on Posted in Cảm biến tiệm cận, Cảm biến, thiết bị điện tự động IFM, Sản phẩm
MÃ SP Phạm vi cảm biến Tần số chuyển đổi Chức năng đầu ra Đầu ra Kích thước
IE5075 1 mm flush mountable 750 Hz thường mở DC PNP M8 x 1 / L = 35 mm
IFS240 4 mm flush mountable 700 Hz thường mở DC PNP M12 x 1 / L = 60 mm
IGS232 8 mm flush mountable 400 Hz thường mở DC PNP M18 x 1 / L = 60 mm
IFT200 7 mm non-flush mountable 800 Hz thường mở DC PNP M12 x 1 / L = 50 mm
IFT203 4 mm flush mountable 800 Hz thường mở DC PNP M12 x 1 / L = 45 mm
IE5338 3 mm flush mountable 800 Hz thường mở DC PNP/NPN M8 x 1 / L = 40 mm
IGS204 8 mm flush mountable 400 Hz thường mở DC PNP M18 x 1 / L = 45 mm
IFS204 4 mm flush mountable 700 Hz thường mở DC PNP M12 x 1 / L = 45 mm
IFS205 7 mm non-flush mountable 700 Hz thường mở DC PNP M12 x 1 / L = 50 mm
IE5287 2 mm flush mountable 1300 Hz thường mở DC PNP M8 x 1 / L = 50 mm
IN5225 4 mm non-flush mountable 1300 Hz 2 x thường mở  DC PNP 40 x 26 x 26 mm
IGT203 8 mm flush mountable 600 Hz thường mở DC PNP M18 x 1 / L = 46 mm
IM5135 40 mm non-flush mountable 200 Hz bổ sung DC PNP 40 x 40 x 54 mm
IEC201 2 mm flush mountable 100 Hz thường mở DC PNP M8 x 1 / L = 50 mm
IFC204 4 mm flush mountable 700 Hz thường mở DC PNP M12 x 1 / L = 45 mm
IFS244 4 mm flush mountable 700 Hz thường mở DC PNP M12 x 1 / L = 45 mm
IGT247 5 mm flush mountable 100 Hz thường mở DC PNP M18 x 1 / L = 70 mm
IES224 6 mm non-flush mountable 800 Hz thường mở DC PNP/NPN M8 x 1 / L = 30 mm
IES218 6 mm non-flush mountable 800 Hz thường đóng DC PNP M8 x 1 / L = 30 mm
IIC237 15 mm flush mountable 50 Hz thường mở DC PNP M30 x 1.5 / L = 45 mm
IES226 6 mm non-flush mountable 800 Hz thường đóng DC PNP/NPN M8 x 1 / L = 30 mm
IES221 3 mm flush mountable 1500 Hz thường đóng DC NPN M8 x 1 / L = 30 mm
IFC278 4 mm flush mountable 100 Hz thường mở DC PNP M12 x 1 / L = 40 mm
IES222 6 mm non-flush mountable 800 Hz thường đóng DC NPN M8 x 1 / L = 30 mm