Cảm biến quang điện IFM – OJ series

Posted on Posted in Cảm biến quang điện
Mã SP Mô tả sản phẩm Loại phát/
thu
Phạm vi Phạm vi
phản xạ gương
Kích thước
OJ5148 Cảm biến phản xạ khuếch tán 15…400 mm 35 x 11 x 24 mm
OJ5126 Cảm biến phản xạ Retro 0…2 35 x 11 x 24 mm
OJ5048 Cảm biến phản xạ khuếch tán 15…400 mm 35 x 11 x 24 mm
OJ5186 Cảm biến phản xạ retro để phát hiện các vật thể trong suốt 0.2…1.5 35 x 11 x 24 mm
OJ5104 Cảm biến phản xạ Retro 0…2 35 x 24 x 11 mm
OJ5026 Cảm biến phản xạ Retro 0…2 35 x 11 x 24 mm
OJ5144 Cảm biến phản xạ khuếch tán 15…400 mm 35 x 24 x 11 mm
OJ5044 Cảm biến phản xạ khuếch tán 15…400 mm 35 x 24 x 11 mm
OJ5078 Cảm biến phản xạ khuếch tán 15…400 mm 35 x 11 x 24 mm
OJ5191 Cảm biến phản xạ Retro 0.2…1.5 35 x 11 x 24 mm
OJ5004 Cảm biến phản xạ Retro 0…2 35 x 24 x 11 mm
OJ5131 Cảm biến xuyên chùm  thu < 10 m 35 x 11 x 24 mm
OJ5031 Cảm biến xuyên chùm  thu < 10 m 35 x 11 x 24 mm
OJ5185 Cảm biến phản xạ retro để phát hiện các vật thể trong suốt 0.2…1.5 35 x 24 x 11 mm
OJ5030 Cảm biến xuyên chùm  phát < 10 m 35 x 11 x 24 mm
OJ5130 Cảm biến xuyên chùm phát < 10 m 35 x 11 x 24 mm
OJ5122 Cảm biến phản xạ khuếch tán 1…600 mm 35 x 11 x 24 mm
OJP200 Cảm biến phản xạ Retro 1.8 35 x 11 x 24 mm
OJ5022 Cảm biến phản xạ khuếch tán 1…600 mm 35 x 11 x 24 mm
OJ5086 Cảm biến phản xạ retro để phát hiện các vật thể trong suốt 0.2…1.5 35 x 11 x 24 mm
OJ5009 Cảm biến xuyên chùm  thu < 10 m 35 x 24 x 11 mm
OJ5008 Cảm biến xuyên chùm phát < 10 m 35 x 24 x 11 mm
OJH200 Cảm biến phản xạ khuếch tán < 100 mm 35 x 11 x 24 mm
OJ5071 Cảm biến phản xạ khuếch tán 1…1000 mm 35 x 11 x 24 mm