Đầu kẹp dao doa BT-FBC Dine

Posted on Posted in Dụng cụ cắt Korloy, Đầu kẹp dao BT Dine, Sản phẩm
Mã sản phẩm ØD
Thân dao Kg Finishing Boring
Đầu dao doa TBC  L Kg Min Max
BT50-FMD50-85 5.9 FBC130S(TBR130+FCC130+FCB310) 182 3.8 130 180
BT50-FMD50-155 7.9 FBC130S(TBR130+FCC130+FCB310) 252 3.8 130 180
BT50-FMD50-205 9.7 FBC130S(TBR130+FCC130+FCB310) 302 3.8 130 180
BT50-FMD50-255 10.4 FBC130S(TBR130+FCC130+FCB310) 352 3.8 130 180
BT50-FMD50-85 5.9 FBC175S(TBR175+FCC130+FCB310) 182 4.1 175 225
BT50-FMD50-155 7.9 FBC175S(TBR175+FCC130+FCB310) 252 4.1 175 225
BT50-FMD50-205 9.7 FBC175S(TBR175+FCC130+FCB310) 302 4.1 175 225
BT50-FMD50-255 10.4 FBC175S(TBR175+FCC130+FCB310) 352 4.1 175 225
BT50-FMD50-85 5.9 FBC220S(TBR220+FCC130+FCB310) 182 4.5 220 270
BT50-FMD50-155 7.9 FBC220S(TBR220+FCC130+FCB310) 252 4.5 220 270
BT50-FMD50-205 9.7 FBC220S(TBR220+FCC130+FCB310) 302 4.5 220 270
BT50-FMD50-255 10.4 FBC220S(TBR220+FCC130+FCB310) 352 4.5 220 270
BT50-FMD50-85 5.9 FBC265S(TBR265+FCC130+FCB310) 182 4.6 265 315
BT50-FMD50-155 7.9 FBC265S(TBR265+FCC130+FCB310) 252 4.6 265 315
BT50-FMD50-205 9.7 FBC265S(TBR265+FCC130+FCB310) 302 4.6 265 315
BT50-FMD50-255 10.4 FBC265S(TBR265+FCC130+FCB310) 352 4.6 265 315
BT50-FMD50-85 5.9 FBC310S(TBR310+FCC310+FCB310) 182 5.5 310 390
BT50-FMD50-155 7.9 FBC310S(TBR310+FCC310+FCB310) 252 5.5 310 390
BT50-FMD50-205 9.7 FBC310S(TBR310+FCC310+FCB310) 302 5.5 310 390
BT50-FMD50-255 10.4 FBC310S(TBR310+FCC310+FCB310) 352 5.5 310 390
BT50-FMD50-85 5.9 FBC385S(TBR385+FCC310+FCB310) 182 5.8 385 465
BT50-FMD50-155 7.9 FBC385S(TBR385+FCC310+FCB310) 252 5.8 385 465
BT50-FMD50-205 9.7 FBC385S(TBR385+FCC310+FCB310) 302 5.8 385 465
BT50-FMD50-255 10.4 FBC385S(TBR385+FCC310+FCB310) 352 5.8 385 465
BT50-FMD50-85 5.9 FBC460S(TBR460+FCC310+FCB310) 182 12.8 460 540
BT50-FMD50-155 7.9 FBC460S(TBR460+FCC310+FCB310) 252 12.8 460 540
BT50-FMD50-205 9.7 FBC460S(TBR460+FCC310+FCB310) 302 12.8 460 540
BT50-FMD50-255 10.4 FBC460S(TBR460+FCC310+FCB310) 352 12.8 460 540