Cảm biến quang điện thiết kế hình chữ nhật nhỏ O6 cho khu vực ẩm ướt

Posted on Posted in Cảm biến quang điện
Mã SP Chỉ đính sản phẩm Máy phát/ máy thu Kích thước Phạm vi Phạm vi phản xạ lăng kính
O6H301 Cảm biến phản xạ khuếch tán 2…200 mm
O6P301 Cảm biến phản xạ Retro 0.05…5
O6P303 Cảm biến phản xạ Retro 41.3 x 13 x 21 mm 0.05…5
O6H302 Cảm biến phản xạ khuếch tán 41.3 x 13 x 21 mm 2…200 mm
O6H303 Cảm biến phản xạ khuếch tán 41.3 x 13 x 21 mm 2…200 mm
O6E301 Cảm biến xuyên chùm máy thu < 10 m
O6S301 Cảm biến xuyên chùm máy nhận < 10 m
O6T301 Cảm biến phản xạ khuếch tán 5…500 mm
O6H300 Cảm biến phản xạ khuếch tán 2…200 mm
O6H309 Cảm biến phản xạ khuếch tán 41.3 x 13 x 21 mm 2…200 mm
O6P302 Cảm biến phản xạ Retro 41.3 x 13 x 21 mm 0.05…5
O6P309 Cảm biến phản xạ Retro 41.3 x 13 x 21 mm 0.05…5
O6P300 Cảm biến phản xạ Retro 0.05…5
O6T309 Cảm biến phản xạ khuếch tán 41.3 x 13 x 21 mm 5…500 mm
O6S300 Cảm biến xuyên chùm máy nhận < 10 m
O6H305 Cảm biến phản xạ khuếch tán 2…200 mm
O6S303 Cảm biến xuyên chùm máy nhận 34.8 x 13 x 21 mm < 10 m
O6E303 Cảm biến xuyên chùm máy thu 34.8 x 13 x 21 mm < 10 m
O6E300 Cảm biến xuyên chùm máy thu < 10 m
O6T303 Cảm biến phản xạ khuếch tán 41.3 x 13 x 21 mm 5…500 mm
O6H304 Cảm biến phản xạ khuếch tán 2…200 mm
O6T302 Cảm biến phản xạ khuếch tán 41.3 x 13 x 21 mm 5…500 mm
O6E309 Cảm biến xuyên chùm máy thu 34.8 x 13 x 21 mm < 10 m
O6S305 Cảm biến xuyên chùm máy nhận 34.8 x 13 x 21 mm < 10 m