Cảm biến quang điện loại M18 cho khu vực ẩm ướt

Posted on Posted in Cảm biến quang điện
Mã SP Chỉ định sản phẩm Máy phát/ máy thu Kích thước Phạm vi Phạm vi phản xạ lăng kính
OGT300 Cảm biến phản xạ khuếch tán M18 x 1 / L = 72 mm 2…800 mm
OGP300 Cảm biến phản xạ Retro M18 x 1 / L = 60 mm 0.03…4
OGS300 Cảm biến xuyên chùm máy phát M18 x 1 / L = 60 mm < 20 m
OGH312 Cảm biến phản xạ khuếch tán M18 x 1 / L = 72 mm 15…300 mm
OGE300 Cảm biến xuyên chùm máy thu M18 x 1 / L = 60 mm < 20 m
OGP301 Cảm biến phản xạ Retro M18 x 1 / L = 60 mm 0.03…4
OGH300 Cảm biến phản xạ khuếch tán M18 x 1 / L = 72 mm < 100 mm
OGT302 Cảm biến phản xạ khuếch tán M18 x 1 / L = 72 mm 2…600 mm
OGE301 Cảm biến xuyên chùm máy thu M18 x 1 / L = 60 mm < 20 m
OGH302 Cảm biến phản xạ khuếch tán M18 x 1 / L = 72 mm < 200 mm
OGT301 Cảm biến phản xạ khuếch tán M18 x 1 / L = 80.4 mm 2…800 mm
OGH304 Cảm biến phản xạ khuếch tán M18 x 1 / L = 72 mm < 300 mm
OGS301 Cảm biến xuyên chùm máy phát M18 x 1 / L = 68.6 mm < 20 m
OGH314 Cảm biến phản xạ khuếch tán M18 x 1 / L = 72 mm 20…200 mm
OGP302 Cảm biến phản xạ Retro M18 x 1 / L = 68.6 mm 0.03…4
OGH313 Cảm biến phản xạ khuếch tán M18 x 1 / L = 80.4 mm 15…300 mm
OGE303 Cảm biến xuyên chùm máy thu M18 x 1 / L = 68.6 mm < 20 m
OGP303 Cảm biến phản xạ Retro M18 x 1 / L = 68.6 mm 0.03…4
OGH303 Cảm biến phản xạ khuếch tán M18 x 1 / L = 72 mm < 200 mm
OGE302 Cảm biến xuyên chùm máy thu M18 x 1 / L = 68.6 mm < 20 m
OGH306 Cảm biến phản xạ khuếch tán M18 x 1 / L = 80.4 mm < 100 mm
OGH308 Cảm biến phản xạ khuếch tán M18 x 1 / L = 80.4 mm < 200 mm
OGH310 Cảm biến phản xạ khuếch tán M18 x 1 / L = 80.4 mm < 300 mm
OGH307 Cảm biến phản xạ khuếch tán M18 x 1 / L = 80.4 mm < 100 mm