Cảm biến quang điện sử dụng trong chất làm mát và chất bôi trơn

Posted on Posted in Cảm biến quang điện
Mã SP Chỉ định sản phẩm Máy phát/ máy thu Kích thước Phạm vi Phạm vi phản xạ lăng kính
O6H400 Cảm biến phản xạ khuếch tán 41.3 x 13 x 21 mm 2…200 mm
O6S400 Cảm biến xuyên chùm máy phát 34.8 x 13 x 21 mm < 10 m
O6E400 Cảm biến xuyên chùm máy thu 34.8 x 13 x 21 mm < 10 m
O6H404 Cảm biến phản xạ khuếch tán 34.8 x 13 x 21 mm 2…200 mm
O6P400 Cảm biến phản xạ Retro 41.3 x 13 x 21 mm 0.05…5
O6S402 Cảm biến xuyên chùm máy phát 34.8 x 13 x 21 mm < 10 m
O6P404 Cảm biến phản xạ Retro 34.8 x 13 x 21 mm 0.05…5
O6E404 Cảm biến xuyên chùm máy thu 34.8 x 13 x 21 mm < 10 m
O6H402 Cảm biến phản xạ khuếch tán 34.8 x 13 x 21 mm 2…200 mm
O6H401 Cảm biến phản xạ khuếch tán 41.3 x 13 x 21 mm 2…200 mm
O6S401 Cảm biến xuyên chùm máy phát 34.8 x 13 x 21 mm < 10 m
O6T400 Cảm biến phản xạ khuếch tán 41.3 x 13 x 21 mm 5…500 mm
O6E401 Cảm biến xuyên chùm máy thu 34.8 x 13 x 21 mm < 10 m
O6E402 Cảm biến xuyên chùm máy thu 34.8 x 13 x 21 mm < 10 m
O6T401 Cảm biến phản xạ khuếch tán 41.3 x 13 x 21 mm 5…500 mm
O6H405 Cảm biến phản xạ khuếch tán 34.8 x 13 x 21 mm 2…200 mm
O6P405 Cảm biến phản xạ Retro 34.8 x 13 x 21 mm 0.05…5
O6E403 Cảm biến xuyên chùm máy thu 34.8 x 13 x 21 mm < 10 m
O6T403 Cảm biến phản xạ khuếch tán 34.8 x 13 x 21 mm 5…500 mm
O6T405 Cảm biến phản xạ khuếch tán 34.8 x 13 x 21 mm 5…500 mm
O6E405 Cảm biến xuyên chùm máy thu 34.8 x 13 x 21 mm < 10 m
O6P402 Cảm biến phản xạ Retro 34.8 x 13 x 21 mm 0.05…5
O6T404 Cảm biến phản xạ khuếch tán 34.8 x 13 x 21 mm 5…500 mm
O6P403 Cảm biến phản xạ Retro 34.8 x 13 x 21 mm 0.05…5