Cảm biến tiệm cận IFM (loại chịu áp lực)

Posted on Posted in Cảm biến tiệm cận, Cảm biến, thiết bị điện tự động IFM, Sản phẩm
Mã SP Phạm vi cảm biến Tần số chuyển đổi Chức năng đầu ra Đầu ra Kích thước
MFH200 1.8 mm flush mountable 1000 Hz  thường mở DC PNP M12 x 1 / L = 93 mm
MFH202 1.8 mm flush mountable 1000 Hz  thường mở DC PNP M12 x 1 / L = 60 mm
M9H200 2 mm flush mountable 1000 Hz  thường mở DC PNP M14 x 1.5 / L = 53 mm
M9H206 1.8 mm flush mountable 1000 Hz  thường mở DC PNP M14 x 1.5 / L = 41 mm
M9H202 2 mm flush mountable 1000 Hz  thường mở DC PNP M14 x 1.5 / L = 41 mm
MFH209 1.8 mm flush mountable 1000 Hz  thường mở / thường đóng DC PNP M12 x 1 / L = 60 mm
MFH205 1.8 mm flush mountable 1000 Hz  thường mở DC PNP M12 x 1 / L = 41 mm
M9H201 2 mm flush mountable 1000 Hz  thường mở DC PNP M14 x 1.5 / L = 41 mm
MFH207 1.8 mm flush mountable 1000 Hz  thường đóng DC PNP M12 x 1 / L = 41 mm
MFH206 1.8 mm flush mountable 1000 Hz  thường mở DC NPN M12 x 1 / L = 41 mm
MFH208 1.8 mm flush mountable 1000 Hz  thường mở / thường đóng DC PNP M12 x 1 / L = 41 mm
M9H203 1.8 mm flush mountable 1000 Hz  thường mở DC PNP M12 x 1 / L = 60 mm
MFH204 1.8 mm flush mountable 1000 Hz  thường đóng DC PNP M12 x 1 / L = 60 mm
MFH203 1.8 mm flush mountable 1000 Hz  thường mở DC NPN M12 x 1 / L = 60 mm
MFH201 1.8 mm flush mountable 1000 Hz  thường mở DC NPN M12 x 1 / L = 93 mm