Cảm biến tiện cận IFM (dải làm việc việc xa)

Posted on Posted in Cảm biến tiệm cận, Cảm biến, thiết bị điện tự động IFM, Sản phẩm
MÃ SP Phạm vi cảm biến Tần số chuyển đổi Chức năng đầu ra Đầu ra Kích thước
IM5135 40 mm non-flush mountable 200 Hz bổ sung DC PNP 40 x 40 x 54 mm
IM5115 20 mm flush mountable 100 Hz  thường mở DC PNP 40 x 40 x 54 mm
IM5116 35 mm non-flush mountable 80 Hz  thường mở DC PNP 40 x 40 x 54 mm
IM5132 20 mm flush mountable 200 Hz bổ sung DC PNP 40 x 40 x 54 mm
IM5123 20 mm flush mountable 100 Hz bổ sung DC PNP 40 x 40 x 54 mm
IM5117 40 mm non-flush mountable 60 Hz  thường mở DC PNP 40 x 40 x 54 mm
IB0016 20 mm non-flush mountable 25 Hz AC / 50 Hz DC  thường mở / thường đóng; (có thể lựa chọn) AC/DC Ø 34 / L = 98 mm
ID5055 50 mm flush mountable 70 Hz  thường mở DC PNP 92 x 80 x 40 mm
IM5131 40 mm non-flush mountable 200 Hz  thường mở DC PNP 40 x 40 x 54 mm
IM0011 15 mm flush mountable 20 Hz AC / 55 Hz DC  thường mở / thường đóng; (có thể lựa chọn) AC/DC 40 x 40 x 120 mm
IM0010 20 mm non-flush mountable 20 Hz AC / 55 Hz DC  thường mở / thường đóng; (có thể lựa chọn) AC/DC 40 x 40 x 120 mm
IM5126 40 mm non-flush mountable 200 Hz bổ sung DC PNP 40 x 40 x 54 mm
ID5005 60 mm non-flush mountable 100 Hz  thường mở / thường đóng; (có thể lựa chọn) DC PNP 105 x 80 x 40 mm
IM5128 20 mm flush mountable 200 Hz  thường mở DC PNP 40 x 40 x 54 mm
IM5020 15 mm flush mountable 250 Hz  thường mở / thường đóng; (có thể lựa chọn) DC PNP 40 x 40 x 120 mm
IB0004 20 mm non-flush mountable 25 Hz AC / 50 Hz DC  thường mở AC/DC Ø 34 / L = 82 mm
IM5124 20 mm flush mountable 200 Hz bổ sung DC PNP 40 x 40 x 54 mm
IB0026 30 mm non-flush mountable 25 Hz AC / 50 Hz DC  thường mở AC/DC Ø 34 / L = 82 mm
IM5119 20 mm flush mountable 200 Hz  thường mở DC PNP 40 x 40 x 54 mm
IM5129 40 mm non-flush mountable 200 Hz  thường mở DC PNP 40 x 40 x 54 mm
ID5046 20…60 mm non-flush mountable 100 Hz  thường mở / thường đóng; (có thể lựa chọn) DC PNP 105 x 80 x 40 mm
IV5004 20 mm flush mountable 400 Hz bổ sung DC PNP 40 x 40 x 118 mm
IM5133 35 mm non-flush mountable 200 Hz bổ sung DC PNP 40 x 40 x 54 mm
IM5134 35 mm non-flush mountable 80 Hz bổ sung DC PNP 40 x 40 x 54 mm