Cảm biến tiệm cận (loại vỏ kim loại)

Posted on Posted in Cảm biến tiệm cận, Cảm biến, thiết bị điện tự động IFM, Sản phẩm
MÃ SP Phạm vi cảm biến Tần số chuyển đổi Chức năng đầu ra Đầu ra Kích thước
IEC201 2 mm flush mountable 100 Hz thường mở DC PNP M8 x 1 / L = 50 mm
IGT247 5 mm flush mountable 100 Hz thường mở DC PNP M18 x 1 / L = 70 mm
IFC278 4 mm flush mountable 100 Hz thường mở DC PNP M12 x 1 / L = 40 mm
IIC237 15 mm flush mountable 50 Hz thường mở DC PNP M30 x 1.5 / L = 45 mm
IGC261 8 mm flush mountable 100 Hz thường mở DC PNP M18 x 1 / L = 40 mm
IF503A 3 mm flush mountable 100 Hz thường mở DC PNP M12 x 1 / L = 60 mm
IGR212 8 mm flush mountable 2 Hz thường mở DC PNP M18 x 1 / L = 40 mm
IFR212 4 mm flush mountable 2 Hz thường mở DC PNP M12 x 1 / L = 40 mm
IIR212 15 mm flush mountable 2 Hz thường mở DC PNP M30 x 1.5 / L = 45 mm
IGT249 12 mm non-flush mountable 500 Hz thường mở DC PNP M18 x 1 / L = 70 mm
IEC200 2 mm flush mountable 100 Hz thường mở DC PNP M8 x 1 / L = 60 mm
IG510A 5 mm flush mountable 100 Hz thường mở DC PNP M18 x 1 / L = 70 mm
IFR200 4 mm flush mountable 2 Hz thường mở DC PNP M12 x 1 / L = 60 mm
IG511A 12 mm non-flush mountable 500 Hz thường mở DC PNP M18 x 1 / L = 70 mm
IFT245 6 mm non-flush mountable 500 Hz thường mở DC PNP M12 x 1 / L = 70 mm
IFT240 3 mm flush mountable 100 Hz thường mở DC PNP M12 x 1 / L = 60 mm
IER200 2 mm flush mountable 100 Hz thường mở DC PNP M8 x 1 / L = 60 mm
IFR203 4 mm flush mountable 75 Hz thường mở DC PNP/NPN M12 x 1 / L = 40 mm
IGR200 6 mm flush mountable 2 Hz thường mở DC PNP M18 x 1 / L = 70 mm
IFC258 3 mm flush mountable 100 Hz thường mở DC PNP M12 x 1 / L = 60 mm
IFC263 2.5 mm flush mountable 100 Hz thường mở DC PNP M12 x 1 / L = 60 mm
IER203 2 mm flush mountable 150 Hz thường mở DC PNP/NPN M8 x 1 / L = 45 mm
IFR204 4 mm flush mountable 75 Hz thường mở DC PNP/NPN M12 x 1 / L = 40 mm
IGR203 6 mm flush mountable 50 Hz thường mở DC PNP/NPN M18 x 1 / L = 40 mm