Mảnh cắt Korloy MM-MR

Posted on Posted in Dao tiện Korloy, Dụng cụ cắt Korloy, Sản phẩm

Mảnh cắt Korloy MM-MR  được sử dụng khá phổ biến trong lĩnh vực gia công thô những sản phẩm và chi tiết máy đòi hỏi tính thẩm mỹ cũng như sự tỉ mỉ cao. Sản phẩm mảnh dao tiện với khả năng chống nứt rất hiệu quả nên được nhiều đơn vị gia công tin tưởng sử dụng.

Mảnh dao tiện Korloy có thiết kế khá đa dạng gồm có một số mảnh dao tiện với hình khối khác nhau như: hình thoi, hình tam giác, lục giác, hình vuông,… với các chất liệu cũng khá đa dạng được mạ thêm nhiều nguyên liệu khác nhau để phù hợp hơn với mỗi mục đích sử dụng.

CNMG090304-MMPC9030 MM PC9030 1-02-066519
CNMG090308-MMNC9125 MM NC9125 1-02-070410
CNMG090308-MMNC9135 MM NC9135 1-02-070411
CNMG090308-MMPC9030 MM PC9030 1-02-066520
CNMG120404-MMNC9125 MM NC9125 1-02-063667
CNMG120404-MMNC9135 MM NC9135 1-02-063690
CNMG120404-MMPC5300 MM PC5300 1-02-063717
CNMG120404-MMPC8110 MM PC8110 1-02-069057
CNMG120404-MMPC8115 MM PC8115 1-02-063756
CNMG120404-MMPC9030 MM PC9030 1-02-066522
CNMG120408-MMNC3215 MM NC3215 1-02-065980
CNMG120408-MMNC3225 MM NC3225 1-02-065977
CNMG120408-MMNC9115 MM NC9115 1-02-059539
CNMG120408-MMNC9125 MM NC9125 1-02-059540
CNMG120408-MMNC9135 MM NC9135 1-02-059541
CNMG120408-MMPC5300 MM PC5300 1-02-057256
CNMG120408-MMPC8105 MM PC8105 1-02-066179
CNMG120408-MMPC8110 MM PC8110 1-02-060062
CNMG120408-MMPC8115 MM PC8115 1-02-060063
CNMG120408-MMPC9030 MM PC9030 1-02-057656
CNMG120408-MMUNC805 MM UNC805 1-02-069580
CNMG120412-MMNC9115 MM NC9115 1-02-060710
CNMG120412-MMNC9125 MM NC9125 1-02-060711
CNMG120412-MMNC9135 MM NC9135 1-02-060712
CNMG120412-MMPC5300 MM PC5300 1-02-060657
CNMG120412-MMPC8110 MM PC8110 1-02-060656
CNMG120412-MMPC8115 MM PC8115 1-02-063759
CNMG120412-MMPC9030 MM PC9030 1-02-060658
CNMG120412-MMUNC805 MM UNC805 1-02-066754
CNMG120416-MMNC9125 MM NC9125 1-02-063669
CNMG120416-MMNC9135 MM NC9135 1-02-063692
CNMG120416-MMPC5300 MM PC5300 1-02-063719
CNMG120416-MMPC8115 MM PC8115 1-02-063761
CNMG160608-MMNC9125 MM NC9125 1-02-063670
CNMG160608-MMNC9135 MM NC9135 1-02-063693
CNMG160608-MMPC5300 MM PC5300 1-02-063721
CNMG160608-MMPC8110 MM PC8110 1-02-070781
CNMG160608-MMPC8115 MM PC8115 1-02-063763
CNMG160612-MMNC9125 MM NC9125 1-02-063366
CNMG160612-MMNC9135 MM NC9135 1-02-063367
CNMG160612-MMPC5300 MM PC5300 1-02-063727
CNMG160612-MMPC8115 MM PC8115 1-02-063765
CNMG160612-MMPC9030 MM PC9030 1-02-066523
CNMG160612-MMUNC805 MM UNC805 1-02-071863
CNMG160616-MMNC9115 MM NC9115 1-02-065419
CNMG160616-MMNC9125 MM NC9125 1-02-062504
CNMG160616-MMNC9135 MM NC9135 1-02-062505
CNMG160616-MMPC5300 MM PC5300 1-02-063729
CNMG160616-MMPC8115 MM PC8115 1-02-063767
CNMG160616-MMPC9030 MM PC9030 1-02-066524
CNMG160616-MMUNC805 MM UNC805 1-02-071865
CNMG190608-MMNC9125 MM NC9125 1-02-063673
CNMG190608-MMNC9135 MM NC9135 1-02-063695
CNMG190608-MMPC5300 MM PC5300 1-02-063731
CNMG190608-MMPC8115 MM PC8115 1-02-063770
CNMG190612-MMNC9125 MM NC9125 1-02-062663
CNMG190612-MMNC9135 MM NC9135 1-02-063697
CNMG190612-MMPC5300 MM PC5300 1-02-063733
CNMG190612-MMPC8110 MM PC8110 1-02-067255
CNMG190612-MMPC8115 MM PC8115 1-02-063773
CNMG190612-MMPC9030 MM PC9030 1-02-066525
CNMG190612-MMUNC805 MM UNC805 1-02-071867
CNMG190616-MMNC9125 MM NC9125 1-02-063674
CNMG190616-MMNC9135 MM NC9135 1-02-063699
CNMG190616-MMPC5300 MM PC5300 1-02-063735
CNMG190616-MMPC8115 MM PC8115 1-02-063775
CNMG190616-MMPC9030 MM PC9030 1-02-066526
CNMG190616-MMUNC805 MM UNC805 1-02-071869
DNMG110404-MMNC6315 MM NC6315 1-02-073894
DNMG110404-MMPC9030 MM PC9030 1-02-066527
DNMG110408-MMNC9125 MM NC9125 1-02-067621
DNMG110408-MMNC9135 MM NC9135 1-02-067622
DNMG110408-MMPC9030 MM PC9030 1-02-066528
DNMG150404-MMNC9125 MM NC9125 1-02-063676
DNMG150404-MMNC9135 MM NC9135 1-02-063701
DNMG150404-MMPC5300 MM PC5300 1-02-063737
DNMG150404-MMPC8110 MM PC8110 1-02-071347
DNMG150404-MMPC8115 MM PC8115 1-02-063777
DNMG150404-MMPC9030 MM PC9030 1-02-066529
DNMG150408-MMNC9115 MM NC9115 1-02-060713
DNMG150408-MMNC9125 MM NC9125 1-02-060714
DNMG150408-MMNC9135 MM NC9135 1-02-060715
DNMG150408-MMPC5300 MM PC5300 1-02-060660
DNMG150408-MMPC8110 MM PC8110 1-02-060659
DNMG150408-MMPC8115 MM PC8115 1-02-063780
DNMG150412-MMNC9115 MM NC9115 1-02-060716
DNMG150412-MMNC9125 MM NC9125 1-02-060717
DNMG150412-MMNC9135 MM NC9135 1-02-060718
DNMG150412-MMPC5300 MM PC5300 1-02-060663
DNMG150412-MMPC8115 MM PC8115 1-02-063783
DNMG150604-MMNC9115 MM NC9115 1-02-065693
DNMG150604-MMNC9125 MM NC9125 1-02-063678
DNMG150604-MMNC9135 MM NC9135 1-02-063703
DNMG150604-MMPC5300 MM PC5300 1-02-063739
DNMG150604-MMPC8115 MM PC8115 1-02-063785
DNMG150604-MMPC9030 MM PC9030 1-02-066531
DNMG150604-MMUNC805 MM UNC805 1-02-071031
DNMG150608-MMNC9115 MM NC9115 1-02-060719
DNMG150608-MMNC9125 MM NC9125 1-02-060720
DNMG150608-MMNC9135 MM NC9135 1-02-060721
DNMG150608-MMPC5300 MM PC5300 1-02-060666
DNMG150608-MMPC8110 MM PC8110 1-02-060665
DNMG150608-MMPC8115 MM PC8115 1-02-063788
DNMG150608-MMUNC805 MM UNC805 1-02-067571
DNMG150612-MMNC9115 MM NC9115 1-02-060722
DNMG150612-MMNC9125 MM NC9125 1-02-060723
DNMG150612-MMNC9135 MM NC9135 1-02-060724
DNMG150612-MMPC5300 MM PC5300 1-02-060669
DNMG150612-MMPC8115 MM PC8115 1-02-063790
DNMG150616-MMNC3215 MM NC3215 1-02-070951
DNMG150616-MMNC6315 MM NC6315 1-02-070953
TNMG160404-MMNC9115 MM NC9115 1-02-060731
TNMG160404-MMNC9125 MM NC9125 1-02-060732
TNMG160404-MMNC9135 MM NC9135 1-02-060733
TNMG160404-MMPC5300 MM PC5300 1-02-060678
TNMG160404-MMPC8110 MM PC8110 1-02-060677
TNMG160404-MMPC8115 MM PC8115 1-02-063807
TNMG160408-MMNC9115 MM NC9115 1-02-060734
TNMG160408-MMNC9125 MM NC9125 1-02-060735
TNMG160408-MMNC9135 MM NC9135 1-02-060736
TNMG160408-MMPC5300 MM PC5300 1-02-060681
TNMG160408-MMPC8110 MM PC8110 1-02-060680
TNMG160408-MMPC8115 MM PC8115 1-02-063810
TNMG160412-MMNC9125 MM NC9125 1-02-070228
TNMG160412-MMNC9135 MM NC9135 1-02-070229
TNMG160412-MMPC5300 MM PC5300 1-02-067319
TNMG160412-MMPC9030 MM PC9030 1-02-066537
TNMG220408-MMNC9125 MM NC9125 1-02-063683
TNMG220408-MMNC9135 MM NC9135 1-02-063710
TNMG220408-MMPC5300 MM PC5300 1-02-063747
TNMG220408-MMPC8110 MM PC8110 1-02-071352
TNMG220408-MMPC8115 MM PC8115 1-02-063813
TNMG220408-MMPC9030 MM PC9030 1-02-066538
TNMG220412-MMNC9125 MM NC9125 1-02-063685
TNMG220412-MMNC9135 MM NC9135 1-02-063711
TNMG220412-MMPC5300 MM PC5300 1-02-063749
TNMG220412-MMPC8115 MM PC8115 1-02-063815
TNMG220412-MMPC9030 MM PC9030 1-02-066539
TNMG220416-MMNC9115 MM NC9115 1-02-072092
TNMG220416-MMNC9125 MM NC9125 1-02-072093
TNMG220416-MMNC9135 MM NC9135 1-02-072094
VNMG160404-MMNC9115 MM NC9115 1-02-071041
VNMG160404-MMNC9125 MM NC9125 1-02-063687
VNMG160404-MMNC9135 MM NC9135 1-02-063713
VNMG160404-MMPC5300 MM PC5300 1-02-063753
VNMG160404-MMPC8110 MM PC8110 1-02-071353
VNMG160404-MMPC8115 MM PC8115 1-02-063817
VNMG160404-MMPC9030 MM PC9030 1-02-066540
VNMG160408-MMNC9115 MM NC9115 1-02-070997
VNMG160408-MMNC9125 MM NC9125 1-02-063688
VNMG160408-MMNC9135 MM NC9135 1-02-063714
VNMG160408-MMPC5300 MM PC5300 1-02-063754
VNMG160408-MMPC8110 MM PC8110 1-02-071354
VNMG160408-MMPC8115 MM PC8115 1-02-063818
VNMG160408-MMPC9030 MM PC9030 1-02-066541